Статут та внески / Статут адвокатського об`єднання "Одеська обласна колегія адвокатів"
Статут адвокатського об`єднання "Одеська обласна колегія адвокатів"
Сплата внесків
ПРОЕКТ СТАТУТУ ГО "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ"
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
Свідоцтво про реєстрацію
адвокатського об'єднання
від 20 грудня 1993 р. № 9


Затверджено Загальними зборами
адвокатів Одеської області
Протокол № 1 від 13 листопада 1993 р.
Начальник управління організації юридичної
допомоги населенню
Л.М.Павлова


СТАТУТ
адвокатського об'єднання
„ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ”

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПРИНЦИПИ ТА СТРОК ДІЯЛЬНОСТІ.


1.1. Одеська обласна колегія адвокатів, в подальшому "Колегія", являє собою добровільне професійно-громадське об'єднання адвокатів, які проживають в Одеській області і покликані згідно Конституції України сприяти захисту прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб.
1.2. Діяльність Колегії регулюється Конституцією України, Законом України "Про адвокатуру", іншими актами законодавства України, а також цим Статутом.
1.3.Основним завданням Колегії є об'єднання і координація діяльності адвокатів; сприяння підвищенню їх професійного рівня, обміну досвідом роботи; представництво інтересів адвокатів у взаємовідносинах з державними органами, громадськими організаціями і громадянами; захист соціальних, професійних і громадських прав адвокатів Колегії.
1.4. Колегія здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності.
Колегія діє на засадах добровільності, самоврядування, самофінансування та гласності.
1.5. Діяльність Колегії не обмежується яким-небудь строком.
1.6. Місцеперебування Колегії (юридична адреса): Україна, 270026, м. Одеса, вул. Грецька, 25.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС.


2.1. Колегія являє собою юридичну особу. Право юридичної особи Колегія набуває з моменту її реєстрації в Міністерстві юстиції України.
2.2. Колегія є правонаступником Одеської обласної колегії адвокатів, яка діяла до прийняття цього Статуту.
2.3. Колегія володіє відособленим майном, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, печатку, штамп і бланки зі своїми реквізитами.
2.4. Колегія не відповідає за зобов'язаннями членів Колегії, як і члени Колегії не відповідають за зобов'язаннями Колегії.

3.ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕГІЇ. ЧЛЕНСТВО В КОЛЕГІЇ.


3.1. Колегія створюється і діє у відповідності з рішенням Загальних зборів адвокатів, що проживають в Одеській області.
3.2. Членом Колегії може бути особа, яка одержала у встановленому порядку свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
3.3. Прийняття до Колегії здійснюється Президією Колегії на підставі письмової заяви адвоката. Документи розглядаються на протязі місячного строку з дня подачі.
3.4. Адвокат вважається прийнятим до Колегії, якщо за його прийняття проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Президії.
3.5. Адвокату, прийнятому до Колегії, видається відповідне свідоцтво.
3.6. Членство в Колегії припиняється:
- за заявою члена Колегії;
- у випадку анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;
- при виключенні з Колегії за порушення цього Статуту або несплаті членських внесків без поважних причин на протязі 3-х місяців;
- при виїзді на інше місце проживання за межі Одеської області.
3.7. Адвокати мають право на помічників, діяльність яких здійснюється згідно зі ст. 6 Закону України "Про адвокатуру". В Колегії працюють технічні працівники, чисельність яких в штатах Колегії
визначається Загальними зборами адвокатів Колегії.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОЛЕГІЇ.


4.1. Члени Колегії, крім прав, передбачених ст. ст. 6, 11 Закону України "Про адвокатуру", мають право:
- працювати індивідуально чи об'єднуючись з іншими адвокатами;
- обирати і бути обраними в керівні органи Колегії;
- користуватися майном Колегії;
- одержувати від Колегії методичні посібники, нормативні акти та іншу допомогу для здійснення своєї професійної діяльності;
- обирати і бути обраним в кваліфікаційно - дисциплінарну комісію адвокатури;
- мати одного чи декількох помічників в порядку, визначеному в ст. 8 Закону України "Про адвокатуру";
- одержувати інформацію про діяльність Колегії і вносити пропозиції щодо зміни і припинення цієї діяльності.
4.2. Адвокат - член Колегії здійснює свою професійну діяльність у відповідності зі ст. 5 Закону України "Про адвокатуру".
4.3. Член Колегії, крім обов'язків, передбачених ст. 7 Закону України "Про адвокатуру", зобов'язаний:
- виконувати вимоги цього Статуту;
- додержувати правил адвокатської етики і Присяги адвоката;
- додержувати адвокатської таємниці (ст. 9 Закону України "Про адвокатуру;
- своєчасно сплачувати членські внески в порядку і розмірах, що їх встановлено Загальними зборами;
- виконувати рішення і постанови Президії і Загальних зборів Колегії.

5. ОРГАНИ КОЛЕГІЇ.


5.1. Органами Колегії є:
- Загальні збори (конференція);
- Президія;
- Ревізійна комісія.
5.2. Вищим органом Колегії є Загальні збори адвокатів – членів Колегії.
5.3. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.
5.4. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш 2/3 загального числа адвокатів - членів Колегії.
5.5. Всі рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів членів Колегії, присутніх на зборах.
5.6. До виключної компетенції Загальних зборів належать вирішення таких питань:
- затвердження Статуту Колегії, внесення до нього змін і доповнень;
- вибори Президії Колегії, її голови і заступників;
- вибори Ревізійної комісії Колегії;
- встановлення порядку і розмірів сплати членських внесків на утримання Президії;
- затвердження звітів про діяльність Президії і ревізійної комісії;
- встановлення штату і службових окладів працівників Президії Колегії;
- розглядання скарг адвокатів - членів Колегії на постанови Президії;
- прийняття рішень про реорганізацію чи ліквідацію Колегії;
- призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу та інформування Міністерства юстиції України про припинення діяльності Колегії.
5.7. Виконавчим і постійно діючим органом Колегії є Президія.
5.8. Президія Колегії обирається Загальними зборами в кількості 9 (дев'яти) адвокатів - членів Колегії.
5.9. Керує роботою Президії обраний Загальними зборами Голова Президії.
5.10. Президія, її Голова та заступники обираються Загальними зборами відкритим голосуванням строком на 3 (три) роки. Член Колегії вважається обраним на посаду Голови, його заступника чи в склад Президії, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах адвокатів.
5.11 Засідання Президії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
Засідання Президії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
5.12 Президія вирішує такі питання:
- прийом, звільнення з Колегії;
- методичне забезпечення, забезпечення адвокатів нормативними актами і бланками для здійснення адвокатської діяльності;
- організація оформлення документів і виплати адвокатам коштів за виконання доручень за призначенням, в порядку і розмірах, що їх встановлено законодавством України;
- заохочення адвокатів;
- узагальнення статистичної звітності і направлення цих результатів до Міністерства юстиції України;
- веде оформлення особистих справ адвокатів - членів Колегії;
- представляє інтереси адвокатів у взаємовідносинах з судово-слідчими органами, державними, громадськими організаціями і громадянами;
- розглядає скарги громадян і юридичних осіб, подання і окремі ухвали слідчо-судових органів, що надійшли до Президії;
- у відповідності зі ст. 16 Закону України "Про адвокатуру" розглядає питання дисциплінарної відповідальності адвокатів – членів Колегії і встановлює такі дисциплінарні стягнення:
- колегіальне осудження;
- догана;
- виключення з Колегії.
5.13. Президія Колегії веде бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і подає відповідні відомості державним органам згідно з порядком, встановленим діючим законодавством України.
5.14. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами відкритим голосуванням строком на три роки в кількості 5 (п'яти) чоловік.
5.15. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Президії і кожного року подає звіт про результати цієї діяльності Загальним зборам Колегії.

6. МАЙНО КОЛЕГІЇ. ФОНДИ.


6.1. Джерелами формування майна Колегії є:
- майно Одеської обласної колегії, правонаступником якої є Колегія, що знаходиться на балансі Колегії;
- грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку Колегії;
- внески членів Колегії;
- надходження від юридичних осіб і громадян у вигляді безвідплатних внесків і перерахувань;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.2.Майно Колегії є її власністю. При виключені адвоката з Колегії виділ долі з загального майна Колегії не є доцільним, і частина майна адвокату не виділяється.
6.3.У разі ліквідації Колегії майно розподіляється між всіма адвокатами, що є членами Колегії на день її ліквідації, з врахуванням часу праці адвоката в Колегії.
6.4. В Колегії створюються фонди оплати праці, соціальної допомоги, преміювання і таке інше.
6.5. Розмір, порядок створення і витрати фондів визначається Президією Колегії.
6.6. Кошти фондів, не витрачені в поточному році, не вилучаються і можуть бути витрачені в наступному році.

7.ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ КОЛЕГІЇ,ПОМІЧНИКІВ АДВОКАТА,ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ.


7.1.Оплата адвокатської діяльності за виконання доручень по кримінальних, цивільних, адміністративних справах, подання правової допомоги юридичним особам і громадянам встановлюється погодженням
між громадянином (юридичною особою) та адвокатським об'єднанням чи адвокатом.
7.2.Оплата адвокатської діяльності за виконанням доручень по призначенню здійснюється за рахунок держави в порядку і розмірах, які встановлені Кабінетом Міністрів України.
7.3. Президія Колегії здійснює оформлення документів по оплаті адвокатської діяльності за виконання доручень по призначенню, одержує з бюджету і сплачує адвокатам належний їм гонорар.
7.4.Порядок і розміри оплати праці інших працівників Колегії визначається рішенням Загальних зборів.

8. АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ.


8.1.Члени Колегії, помічники адвоката, посадові особи зобов'язані не розголошувати відомостей, які складають предмет адвокатської таємниці, а також не можуть використовувати їх в своїх інтересах або
в інтересах третіх осіб.
8.2.Документи, пов'язані з виконанням адвокатських доручень по захисту і представництву громадян і юридичних осіб, не підлягають огляду і вилученню без згоди адвоката.

9.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕГІЇ. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ.


9.1.Припинення діяльності Колегії здійснюється у формі реорганізації (злиття, приєднання, розділу) чи ліквідації.
Припинення діяльності Колегії відбувається на підставі, що її визначено законодавством України.
9.2. У випадку ліквідації Колегії Загальні збори Колегії призначають ліквідаційну комісію.
9.3.Ліквідаційна комісія подає Загальним зборам Колегії ліквідаційний баланс, який затверджується зборами Колегії.
9.4.Після сплати податків, оплати праці працівників Президії, виплат по оренді та інших платежів майно, яке залишилось, підлягає розподілу між адвокатами - членами Колегії на день її ліквідації з
врахуванням часу праці в Колегії.
9.5.Всі зміни і доповнення до цього Статуту приймаються і затверджуються Загальними зборами Колегії і подаються в Міністерство юстиції України в 5-денний строк.
Цей Статут прийнятий і затверджений Загальними зборами членів Колегії 13 листопада 1993 року.