Корисна інформація / Рішення ВККА від 21.07.2006 № IV/22-4.1 "Про затвердження Порядку обрання делегатів З'їзду адвокатів України"
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ

від 21 липня 2006 року N IV/22-4.1
Про затвердження Порядку обрання делегатів З'їзду адвокатів України


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, діючи як оргкомітет IV З'їзду адвокатів України, розглянувши проект Порядку обрання делегатів З'їзду адвокатів України, вирішила:

1. Затвердити Порядок обрання делегатів З'їзду адвокатів України в редакції, яка додається.

Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури
С. Ф. СафулькоЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням оргкомітету - Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури України при Кабінеті Міністрів України
від 21 липня 2006 р. N IV/22-4.1


ПОРЯДОК
ОБРАННЯ ДЕЛЕГАТІВ З'ЇЗДУ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

1. З'їзд адвокатів України є найвищою формою адвокатського самоврядування адвокатів України. Його проведення і участь у роботі З'їзду є відповідальним дорученням адвокатів. Обрання делегатів З'їзду має відбуватися на демократичних засадах з урахуванням традицій адвокатури України, дотриманням норм представницької культури і самоврядності адвокатів.

2. Делегата З'їзду обирають на загальних зборах адвокатів у явочному порядку АР Крим, усіх областей України, міст Києва і Севастополя. Набуття статусу делегата З'їзду окрім як через вибори на зборах адвокатів вказаних регіонів не допускається.

3. Час і місце проведення зборів адвокатів визначає кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури відповідного регіону.

4. З цією метою не менш як за 15 днів до загальних зборів голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надсилає кожному адвокату персональне запрошення рекомендованими листами для участі у загальних зборах адвокатів, у якому вказує точну дату, час і місце проведення загальних зборів та рекомендований порядок денний.

5. На збори запрошуються всі адвокати, внесені у регіональний реєстр адвокатів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, крім адвокатів, дія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю яких призупинена, та тих, що працюють на посадах, не сумісних з адвокатською діяльністю.

6. Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має надати зборам регіональний реєстр адвокатів і підтвердження (поштовий реєстр) запрошення на збори кожному адвокату, що внесений до цього реєстру, крім адвокатів, дія Свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю яких призупинена, та тих, що працюють на посадах, не сумісних з адвокатською діяльністю.

7. Збори с повноважними, якщо на них присутні не менше 1/4 усіх адвокатів, внесених до реєстру (або 1/2 делегатів конференції), крім тих, дія свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю яких призупинена, та тих, що працюють на посадах, не сумісних з адвокатською діяльністю.

8. За наслідком обговорення питань порядку денного загальні збори (конференція) мають прийняти відповідні рішення.

9. Для обрання делегатів З'їзду збори (конференція) обирають лічильну комісію зборів.

10. Висунення кандидатур делегатів З'їзду має бути вільне, в тому числі шляхом самовисунення.

11. Після висунення кандидатур і їх обговорення, усі висунуті кандидатури адвокатів включаються у бюлетень в алфавітному порядку. Лічильна комісія, згідно з списком (реєстром) адвокатів, вручає кожному учаснику загальних зборів бюлетень для обрання делегатів, про що кожен адвокат розписується у списку учасників зборів.

12. Процедуру голосування виносить на розгляд зборів.

13. Кожен учасник зборів, отримавши бюлетень для голосування, викреслює в ньому ті прізвища кандидатів, проти яких він голосує.

14. Після закінчення голосування лічильна комісія розпечатує урни для голосування і проводить підрахунок голосів.

15. За рішенням зборів обрання делегатів може проводитись і відкритим голосуванням.

16. Обраним вважається кандидат у делегати, який набрав більше половини голосів присутніх на загальних зборах адвокатів, а з інших питань рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів адвокатів, що беруть участь у загальних зборах адвокатів. Голосування на загальних зборах проводиться особисто. Голосування за дорученням не допускається.

17. У випадку, якщо необхідна кількість делегатів, відповідно до встановленої норми представництва для даного регіону не набрала необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування з обрання потрібної кількості делегатів. Наприклад, якщо від регіону має бути обрано 10 делегатів, а за наслідками першого голосування обрано 7, то при повторному голосуванні добираються лише 3 делегати.

18. На повторне голосування висуваються нові кандидатури, а ті кандидати, які не набрали необхідної кількості голосів, на повторне голосування у виборчий бюлетень не включаються (на голосування не виносяться).

19. Після завершення підрахунку голосів лічильна комісія складає протокол та доповідає загальним зборам адвокатів про результати голосування. Збори мають затвердити або не затвердити протоколи лічильної комісії.

20. Протягом двох днів після загальних зборів (конференції) голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має надати оргкомітету з проведення З'їзду адвокатів (Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури) протокол зборів, список адвокатів, які включені до регіонального реєстру і брали участь у зборах (конференції), з їх підписами, протоколи лічильної комісії і список обраних делегатів З'їзду з вказанням їх адреси (домашні і службові), свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю, ким і коли виданих і номерів телефонів, і адреси, за якими слід надсилати запрошення на З'їзд, та підтверджений поштовий реєстр про направлення запрошень на загальні збори з дотриманням процедури їх скликання відповідно до п. 4 даного порядку.

21. Оргкомітет перевіряє дотримання порядку проведення загальних зборів (конференції) і обрання делегатів З'їзду і надсилає кожному делегату запрошення на З'їзд не менш ніж за 20 днів до його проведення з вказівкою дати, часу і місця проведення З'їзду, порядку денного, місця проживання під час проведення З'їзду, порядку реєстрації, іншу необхідну інформацію.Надруковано:
"Адвокат",
N 7, 2006 р.


  Назад