АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКАКак известно, с 01.09.2005 г. вступил в силу новый Гражданско-процессуальный кодекс Украины, что вынуждает адвокатов самым тщательным образом изучить текст нового текст нового закона.

В помощь адвокату при их участии в рассмотрении гражданских дел может оказать предлагаемый порядок рассмотрения гражданского дела, подготовленный председателем Киевского районного суда г. Одессы Жуковским А.Г.ПОРЯДОК
розгляду цивільної справи

1. Головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа розглядатиметься

2. Секретар судового засідання доповідає судові, хто з викликаних у справі осіб з'явився в судове засідання, чи вручено судові повістки та повідомлення тим, хто не з'явився, та повідомляє причини їх неявки, якщо вони відомі

3. Суд встановлює особи тих, хто з'явився, а також перевіряє повноваження представників

4. Головуючий роз'яснює перекладачеві його права і обов'язки, передбачені частинами 3 і 4 статті 55 ЩІК України:

• перекладач має право задавати питання з метою уточнення перекладу;

- відмовитися від участі у цивільному процесі, якщо він не володіє достатніми знаннями мови, необхідними для перекладу;

- на оплату виконаної роботи;

- на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду

• перекладач зобов'язаний з'являтися за викликом суду;

- здійснювати повний і правильний переклад;

- посвідчувати правильність перекладу своїм підписом в процесуальних

документах, що вручаються сторонам у перекладі на їх рідну мову або

мову, якою вони володіють

Головуючий попереджає перекладача під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків

Головуючий приводить перекладача до присяги: **Я, (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати обов'язки перекладача, використовуючи всі свої професійні можливості"

Перекладач підписує текст присяги

5. Свідки видаляються із зали судового засідання

6. Головуючий оголошує склад суду, а також прізвища експерта, перекладача, спеціаліста, секретаря судового засідання і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, право заявляти відводи

7. Головуючий роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права, передбачені частиною 1 статті 27 ЦПК України:

- знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги;

- знімати копії з документів, долучених до справи;

- одержувати копії рішень, ухвал;

- брати участь у судових засіданнях;

- подавати докази;

- брати участь у дослідженні доказів;

- задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

- заявляти клопотання та відводи;

- давати усні та письмові пояснення судові;

- подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

- користуватися правовою допомогою;

- знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти;

- прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти;

- оскаржувати рішення і ухвали суду;

- користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом

Головуючий роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх обов'язки, передбачені частиною 3 статті 27 ЩІК України:

- добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки

Головуючий роз'яснює сторонам, що вони мають рівні процесуальні права і обов'язки, а також крім прав та обов'язків, визначених у статті 27 ЦПК України, вони мають право протягом усього часу розгляду справи:

• позивач - змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову

• відповідач — визнати позов повністю або частково, пред'явити зустрічний позов

• сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу

• кожна із сторін мас право вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується цієї сторони

Головуючий роз'яснює третім особам, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, що згідно з частиною 1 статті 34 ЦПК України вони мають усі процесуальні права і обов'язки позивача

Головуючий роз'яснює третім особам, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, що згідно з частиною 3 статті 35 ЩІК України вони мають усі процесуальні права і обов'язки, встановлені статтею 27 ЩІК України

Головуючий роз'яснює представникам осіб, які беруть участь у справі, що згідно з частинами 1 і 2 статті 44 ЩІК України вони можуть вчиняти від імені особи, яку вони представляють, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа, якщо у виданій їм довіреності не застережені обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії

Головуючий роз'яснює представникам органів та інших осіб, якім законом/стаття 45 ЩІК України) надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, що згідно з статтею 46 ЩІК України вони мають процесуальні права й обов'язки особи, в інтересах якої вони діють

Головуючий роз'яснює представникам органів державної влади та органу місцевого самоврядування, які беруть участь у справі для подання висновку, що згідно з частиною 5 статті 46 ЦПК України вони мають процесуальні права і обов'язки, встановлені статтею 27 ЦПК України, а також мають право висловити свою думку щодо вирішення справи по суті

8. Суд розглядає заяви і клопотання осіб, які беруть участь у справі

9. Вирішення питання про можливість розгляду справи у разі неявки в судове засідання

10. Головуючий роз'яснює експерту його обов'язки і права, передбачені частинами 3-12 статті 53 ЦПК України:

• експерт зобов'язаний

- з'явитися за викликом суду;

- провести повне дослідження і дати обгрунтований та об'єктивний письмовий висновок на задані йому питання, а у разі необхідності -роз'яснити його

- забезпечити збереження об'єкта експертизи

- якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей одержати на це відповідний дозвіл суду

* - невідкладно повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів

- у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення невідкладно заявити суду клопотання щодо його уточнення або повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи за заданими питаннями

- у разі постановлення ухвали суду про припинення проведення експертизи негайно подати матеріали справи та інші документи, що використовувалися для проведення експертизи

• експерт не має права

- за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи;

- спілкуватися з особами, які беруть участь у справі, а також іншими учасниками цивільного процесу, за винятком дій, пов'язаних з проведенням експертизи;

розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь - кому, крім суду, про результати експертизи;

- передоручати проведення експертизи іншій особі

• експерт має право

- знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета дослідження;

- заявляти клопотання про подання йому додаткових матеріалів і зразків; *

- викладати у висновку судової експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були задані питання;

- бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об'єктів дослідження;

- задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам;

користуватися іншими правами, встановленими Законом України "Про судову експертизу";

- відмовитися від давання висновку, якщо подані йому матеріали недостатні для виконання покладених на нього обов'язків;

- на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з

проведенням експертизи і викликом до суду

Головуючий попереджає експерта під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків

Головуючий приводить експерта до присяги: "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати обов'язки експерта, використовуючи всі свої професійні можливості".

Експерт підписує текст присяги

11. Головуючий роз'яснює спеціалісту його обов'язки і права, передбачені частинами 3 і 5 статті 54 ЩІК України:

• спеціаліст зобов'язаний

- з'явитися за викликом суду;

- відповідати на задані судом питання;

- давати усні консультації та письмові роз'яснення;

- звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів;

- у разі потреби надавати суду технічну допомогу

• спеціаліст має право

- знати мету свого виклику до суду;

- відмовитися від участі у цивільному процесі, якщо вів не володіє відповідними знаннями та навичками;

- з дозволу суду задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам;

- звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів;

на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду

12. Головуючий доповідає про зміст заявлених вимог та про визнання сторонами певних обставин під час попереднього судового засідання, після чого з'ясовувається, чи підтримує позивач свої вимоги, чи визнає відповідач вимоги позивача та чи не бажають сторони укласти мирову угоду або звернутися для вирішення спору до третейського суду.

У разі розгляду справи за відсутності відповідача головуючий доповідає про позицію останнього щодо заявлених вимог, викладену в письмових поясненнях.

Якщо позивач змінює свої вимоги, головуючий пропонує викласти ці зміни у письмовій формі, встановленій для позовної заяви.

При частковому визнанні позову відповідачем головуючий з'ясовує, у якій саме частині позов визнається.

13. Суд заслуховує пояснення позивача та третьої особи, яка бере участь на його стороні, представника позивача, відповідача та третьої особи, яка бере участь на його стороні, представника відповідача, а також інших осіб, які беруть участь у справі.

14. Якщо у справі є письмові пояснення сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, головуючий оголошує зміст цих пояснень

15. Суд встановлює порядок з'ясування обставин справи та дослідження доказів

16. Допит свідків: головуючий встановлює особу свідка, вік, рід занять, місце проживання і стосунки із сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

Головуючий роз'яснює свідку його права, передбачені статтею 50 ЦПК України:

- давати показання рідною мовою або мовою, якою він володіє;

користуватися письмовими записами;

- відмовитися від давання показань у випадках, встановлених законом (ст. 52 ЦПК України);

- на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду

Якщо перешкод для допиту свідка не встановлено, головуючий попереджає свідка під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання і відмову від давання показань

Головуючий приводить свідка до присяги: "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю говорити правду, нічого не приховуючи і не спотворюючи"

Свідок підписує текст присяги

17. Дослідження письмових доказів

18. Дослідження речових доказів

19. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження

20. Дослідження висновку експерта

21. Консультації та роз'яснення спеціаліста

22. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами

23. Судові дебати:

• представники органів та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

• позивач

• представник позивача

• треті особи без самостійних вимог на стороні позивача

• відповідач

• представник відповідача

• треті особи без самостійних вимог на стороні відповідача

• треті особи, які заявили самостійні позовні вимоги

• представники третіх осіб, які заявили самостійні позовні вимоги

24. Вихід суду для ухвалення рішення