ПРОЕКТ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ

ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО АДВОКАТУРУ”,
підготовлений у адвокатському об”єднанні
“Одеська обласна колегія адвокатів”

Проект
Закон України “Про адвокатуру”
(нова редакція)

Р о з д і л 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Адвокатура України та її завдання

Адвокатура України є спеціально уповноваженим професійним незалежним недержавним інститутом правової системи, покликаним згідно з Конституцією України забезпечувати право на захист від обвинувачення, представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб та громадських об’єднань, надавати їм правову допомогу.

Стаття 2. Принципи організації адвокатури

Адвокатура України будується на засадах демократизму, незалежності, самоврядування, корпоративності.

Адвокати України об’єднуються в єдину професійну організацію - Національну асоціацію адвокатів України (НААУ).

Стаття 3. Правове регулювання діяльності адвокатури

Діяльність адвокатури регулюються Конституцією України, цим Законом, Законами України та нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону, а також актами Національної асоціації адвокатів України і Правилами адвокатської етики.

Закон України "Про адвокатуру" та інше законодавство, яким прямо чи опосередковано регламентується діяльність адвокатури, не підлягає змінам у напряму погіршення умов адвокатської діяльності, обмеження професійних прав та можливостей адвокатів по захисту прав і свобод громадян, виконанню інших завдань, передбачених цим Законом.

Стаття 4. Адвокат
Адвокат - це особа, яка на професійній основі реалізовує конституційні завдання адвокатури шляхом здійснення адвокатської діяльності на засадах, визначених цим Законом, і є суб’єктом прав та обов’язків, передбачених для адвоката.

Р о з д і л 11

СТАТУС АДВОКАТА, ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АДВОКАТА.

.

Стаття 5. Статус адвоката
Статус адвоката набуває громадянин України, який має вищу юридичну освіту за спеціальністю “Правознавство”; за освітньо-кваліфікаційним рівнем - не нижче як спеціаліст, здобуту в Україні у вищому навчальному закладі, акредитованому за цією спеціальністю за третім або четвертим рівнем або прирівняну до неї на підставі міжнародних договорів, стаж роботи за фахом юриста або помічником адвоката не менше двох років, склав кваліфікаційні іспити, пройшов стажування відповідно до ст.14 цього Закону, прийняв Присягу адвоката України, одержав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, є членом Національної асоціації адвокатів України та включений до Єдиного реєстру адвокатів України.

Адвокатом не може бути особа, яка займає будь-які посади в суді, прокуратурі, нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державної влади та управління, місцевого самоврядування або перебуває на військовій чи державній службі, а також особа, яка займається підприємницькою діяльністю.

Адвокатом не може бути також особа, яка має судимість, визнана недієздатною або обмежено дієздатною у встановленому законом порядку, особа, до якої застосовувалося дисциплінарне стягнення - анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Стаття 6. Документи, що посвідчують статус адвоката та його

повноваження при здійсненні адвокатської діяльності

Статус адвоката підтверджується свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю. При здійсненні адвокатської діяльності адвокат пред`являє ордер встановленого Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури зразка, який є єдиним належним підтвердженням його повноважень щодо виконання угоди і підставою для допуску його до участі в справі.

Забороняється вимагати від адвоката пред’явлення угоди про надання правової допомоги, здійснення захисту чи представництва.

Адвокат має право безперешкодного допуску в приміщення органів державної влади та управління на підставі посвідчення адвоката, що видається регіональною колегією НААУ, та ордеру.

Стаття 7. Професійні права адвоката

При здійсненні професійної діяльності адвокат має право:

- представляти і захищати права та інтереси фізичних, юридичних осіб і громадських об’єднань у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, об’єднаннях громадян тощо, до компетенції яких відносяться відповідні питання, а також перед громадянами;

- збирати предмети, документи, відомості про факти, які можуть бути використані як докази в конституційному, цивільному, господарському, кримінальному, адміністративному судочинстві;

- запитувати і отримувати відомості, характеристики, інші документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, інших юридичних та фізичних осіб, які зобов`язані видавати ці відомості, документи або їх копії безоплатно;

- ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях, об’єднаннях громадян, у інших юридичних осіб з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, які складають державну таємницю;

- отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань;

- посвідчувати копії документів у справах, які веде адвокат;

- застосовувати технічні засоби у справах, в яких адвокат здійснює захист, представництво або надає іншу правову допомогу, фіксувати окремі процесуальні дії, судове засідання, зокрема аудіо засобами, копіювати матеріали справи під час досудового слідства і в суді ;

- проводити опитування осіб, що володіють інформацією у справі, на ведення якої адвокат має доручення; складати протоколи опитування і огляду та подавати їх для використання в якості доказів у справі, що веде адвокат;

- приймати заяви та інші документи, що за клопотанням адвоката мають долучатися до справи, у якій він бере участь ;

- заявляти клопотання , подавати заяви і скарги, доповідати ці заяви і скарги, у тому числі на прийомі у посадових осіб, одержувати письмові мотивовані відповіді на них, бути присутнім на засіданнях при розгляді заявлених клопотань, поданих заяв і скарг, давати пояснення, що до суті порушених в них питань;

- ознайомлюватися при виконанні доручення з матеріалами закритої адміністративної, кримінальної чи цивільної справи, матеріалами, за якими в порушенні адміністративної чи кримінальної справи відмовлено, а також матеріалами цивільної справи, за якими заяву залишено без розгляду ;

- зустрічатися наодинці без обмежень і в умовах, що забезпечують дотримання конфіденційності, зі своїм клієнтом, в тому числі при його затриманні, арешті і перебуванні під вартою;

- виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

Адвокат при здійсненні адвокатської діяльності користується свободою слова. Висловлювання адвоката, що стосуються честі та гідності сторони в справі, її представника, обвинувача чи захисника, свідка, потерпілого, експерта, перекладача, які не порушують норм адвокатської етики, не можуть бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності.

Стаття 8. Професійні обов'язки адвоката

При здійсненні адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний: неухильно додержуватись вимог чинного законодавства, Правил адвокатської етики, використовувати всі незаборонені законом засоби захисту прав та інтересів фізичних, юридичних осіб та громадських об’єднань; не використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення.

Адвокат має відмовитись від доручення щодо захисту затриманої особи, підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого або здійснення представництва чи надання правової допомоги у випадках, коли він у даній справі брав чи бере участь в якості захисника чи представника осіб, інтереси яких суперечать інтересам особи, яку він захищає або інтереси якої він представляє, або якій він надає правову допомогу, а також особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або якщо він брав участь у цій справі як слідчий, особа, що провадила дізнання, прокурор, громадський обвинувач, суддя, народний засідатель, присяжний, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, представник потерпілого, цивільний позивач, цивільний відповідач, свідок, перекладач, понятий, а також коли в розслідуванні, або судовому розгляді справи бере участь посадова особа, з якою адвокат перебуває в родинних або сімейних стосунках.

Адвокат не може відмовитися від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, а також бути усуненим з процесу, крім випадків, зазначених у ч.2 цієї статті.

Адвокат не має права визнавати доведеною вину свого підзахисного, якщо останній її заперечує. Визнання вини підзахисним не позбавляє адвоката права оспорювати таке твердження.

При укладанні та виконанні угоди на надання правової допомоги, здійснення захисту чи представництва адвокат зобов’язаний керуватися Правилами адвокатської етики, зокрема:

- не приймати доручення на ведення справи, коли воно має свідомо незаконний характер або коли клієнт направлений йому особами, що здійснюють дізнання, досудове слідство у цій справі або суддею, який братиме участь в судовому розгляді;

- зберігати адвокатську таємницю, зокрема, конфіденційність інформації, отриманої від клієнта і про клієнта;

- використовувати незаконні та неетичні засоби, особисті зв’язки для впливу на посадових та інших осіб;

- займати правову позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, коли адвокат впевнений у його самообмові.

Адвокат зобов`язаний систематично, не рідше ніж кожні 5 років підвищувати кваліфікацію на спеціально сформованих регіональними колегіями Національної асоціації адвокатів України курсах за програмою, затвердженою Радою Національної асоціації адвокатів України.

Після закінчення курсів підвищення кваліфікації адвокат отримує відповідне посвідчення. Ухилення від виконання обов’язку по підвищенню кваліфікації може бути підставою для анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю..

Адвокат також зобов’язаний:

- виконувати рішення Національної асоціації адвокатів України ;

- своєчасно сплачувати внески на виконання статутних завдань адвокатського об’єднання та Національної асоціації адвокатів України ;

- виконувати вимоги закону щодо обов’язкової участі в якості захисника за призначенням у випадках, передбачених чинним законодавством;

- надавати безоплатну правову допомогу у випадках, встановлених законом.

За невиконання своїх обов’язків адвокат несе дисциплінарну відповідальність, в порядку, передбаченому цим Законом.

Стаття 9. Помічник адвоката

Адвокат може мати помічника або кількох помічників із числа осіб, що є громадянами України та мають вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ніж “бакалавр”, здобуту в Україні у вищому навчальному закладі, акредитованому за спеціальністю “Правознавство” за третім-четвертим рівнем , або прирівняною до неї на підставі міжнародних договорів.

Умови роботи помічника адвоката визначаються контрактом між адвокатом чи адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням і помічником адвоката з дотриманням законодавства про працю.

Помічник адвоката може виконувати доручення у справах, які знаходяться в проваджені адвоката, крім тих, що належать виключно до процесуальних повноважень останнього.

Помічник адвоката зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю і дотримуватись Правил адвокатської етики в частині, що є застосованою до осіб із статусом помічника адвоката.

Помічнику адвоката гарантуються соціальні права, передбачені трудовим законодавством.

Не можуть бути помічниками адвоката особи, вказані в частинах 3 і 4 статті 7 цього Закону.

Стаття 10. Стажист

Особа, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, до вирішення питання у встановленому цим Законом порядку про надання їй статусу адвоката, зобов`язана пройти стажування строком шість місяців. Порядок проходження стажування визначається положенням, яке затверджується Радою Національної асоціації адвокатів України.

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після успішного проходження стажування і співбесіди стажисту видає регіональна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури.

У разі не проходження особою стажування або виявлення регіональною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за результатами стажування незадовільної професійної підготовки, комісія приймає рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Рішення регіональної кваліфікаційно-дисциплінарна комісії адвокатури може бути оскаржене в місячний термін до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Національній асоціації адвокатів України.

Стажист проходить стажування у адвоката, який має стаж адвокатської діяльності не менше 10 років і призначений Президією регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України.

Стажування проходить за програмою, затвердженою Радою Національної асоціації адвокатів України.

Стажист виконує доручення адвоката і не може здійснювати професійні повноваження, що цим Законом надані виключно адвокату; стажист зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю та дотримуватись Правил адвокатської етики в частині, що є застосовуваною до осіб із статусом стажиста.

Стажування оплачує особа, яка має намір стати адвокатом, на підставі угоди, укладеної з адвокатським об’єднанням або адвокатським бюро, чи з адвокатом, який має свій кабінет.

Стаття 11. Соціальні права адвоката та стажиста

Адвокат та стажист користуються правом на соціальне, медичне, пенсійне забезпечення, на відпустку та на всі види допомоги по державному страхуванню.

Збори у Пенсійний фонд і Фонд соціального страхування сплачуються адвокатом та стажистом на рівні осіб, які займаються діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної особи та виключно на її праці.

Призначення і виплата адвокату та стажисту допомоги і пенсій по державному соціальному страхуванню провадяться відповідно до законодавства про соціальне страхування і соціальне забезпечення.

Пенсія адвокату виплачується за рахунок держави.

На одержання пенсії має право адвокат по досягненню встановленого законодавством пенсійного віку, за наявністю загального трудового стажу: для чоловіків - не менш ніж 25 років, для жінок - не менш ніж 20 років, у тому числі стажу роботи адвокатом - не менш ніж 10 років.

Пенсія призначається у розмірі 80% від суми гонорару адвоката, на який нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, без обмеження граничного розміру пенсії.

Пенсія адвокату виплачується у повному розмірі незалежно від його заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію.

За кожний повний рік роботи понад 10 років адвокатом, пенсія збільшується на 1%, але не більш 90 % сум його гонорару на який нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

У разі підвищення розміру пенсій здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій.

Стаття 12. Адвокатська таємниця

Адвокат зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю.

Предмет адвокатської таємниці становить будь-яка інформація про клієнта і отримана від клієнта про третіх осіб, інша інформація, що стала відома адвокату в зв’язку з виконанням професійної діяльності; факт звернення до адвоката чи адвокатського об’єднання; питання, з яких фізична або юридична особа зверталися, суть консультацій, порад, роз'яснень, наданих адвокатом, складені ним правові документи, всі матеріали, що складають адвокатське досьє, інформація, яка зберігається на електронних носіях, та будь-які документи і відомості, одержані адвокатом при здійсненні адвокатської діяльності. Предметом адвокатської таємниці є також угода про надання правової допомоги, здійснення захисту чи представництва.

Адвокату, помічнику адвоката, стажисту, посадовим особам, технічним та іншим працівникам адвокатських об'єднань, адвокатських фірм та адвокатських бюро, забороняється розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці, використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. З цих питань вони не можуть бути допитані.

Адвокатська таємниця не обмежена у часі.

Р о з д і л Ш

АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЇ ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ

Стаття 13. Адвокатська діяльність

Адвокатська діяльність будь-якої організаційної форми - це професійна, незалежна, систематична, індивідуальна діяльність адвоката з надання правової допомоги, захисту, представництва фізичних, юридичних осіб, та громадських об’єднань на підставі угод, за оплату або безоплатно у передбачених законом випадках.

Адвокатська діяльність не є підприємницькою, не має на меті отримання прибутку (є неприбутковою).

Стаття 14. Принципи адвокатської діяльності

Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, незалежності, демократизму, гуманізму, конфіденційності, рівноправності адвокатів, обов`язковості дотримання Правил адвокатської етики.Стаття 15. Види адвокатської діяльності

Видами адвокатської діяльності є:

надання правової допомоги у формі усного або письмового консультування (роз'яснення) з правових питань, складання письмових довідок щодо законодавства, заяв, скарг, правових висновків та інших документів правового характеру;

здійснення представництва в Конституційному та інших судах, державних органах і недержавних організаціях в Україні та за кордоном, перед громадянами та юридичними особами;

надання правової допомоги підприємствам, установам, організаціям та іншим юридичним особам і громадським об”єднанням;

здійснення правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб;

надання правової допомоги затриманій особі та особі, яка притягається до адміністративної відповідальності;

здійснення захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого;

представництво інтересів виправданого, потерпілого, свідка, цивільного позивача, цивільного відповідача у процесі дізнання, досудового слідства, в суді.

Адвокат може здійснювати будь-які види правової допомоги, які не заборонені законом. При здійсненні будь-якого з видів адвокатської діяльності адвокат користується всіма правами, передбаченими цим Законом, на нього поширюються всі гарантії адвокатської діяльності.

Здійснення захисту та надання правової допомоги при вирішенні справ в судах та інших державних органах відноситься виключно до компетенції адвокатури.

Іншим особам, окрім адвокатів, забороняється використовувати при визначенні та рекламуванні своєї діяльності, поняття та терміни, які можуть призвести до хибного сприйняття цих осіб як суб’єктів адвокатської діяльності. Фізичним і юридичним особам, які не є суб’єктами цього Закону, забороняється вживати у своїй назві термін «адвокат» у будь-яких модифікаціях. Порушення цієї норми тягне відповідальність за моральну (немайнову) шкоду, заподіяну адвокату, адвокатській фірмі, адвокатському об’єднанню чи адвокатурі в цілому.

Стаття 16. Організаційні форми адвокатської діяльності

Адвокат здійснює свою професійну діяльність індивідуально або в складі адвокатського об”єднання.

Адвокат повинен обов‘язково мати своє робоче місце і вільно обрати одну з організаційних форм адвокатської діяльності:

1) адвокатський кабінет чи бюро;

2) адвокатське об‘єднання, зокрема: контору, фірму, юридичну консультацію тощо.

Адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, самоврядування та колегіальності.

Стаття 17. Індивідуальна адвокатська діяльність

Адвокат, який обрав індивідуальну форму професійної діяльності засновує адвокатський кабінет або адвокатське бюро.

Адвокатський кабінет складається з одного адвоката і не є юридичною особою.

Діяльність адвоката, що створив кабінет, регулюється положенням, у якому обов‘язково зазначаються дані про адвоката , який створив кабінет, номер свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, дата його видачі і назва кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, що видала свідоцтво, адреса знаходження кабінету та інші данні, передбачені Типовим положенням про адвокатський кабінет.

Положення про адвокатський кабінет підлягає реєстрації та затвердженню регіональною колегією Національної асоціації адвокатів України за місцем розташування кабінету в порядку, встановленому цим Законом .

Адвокатське бюро складається з одного адвоката і є юридичною особою.

Адвокатське бюро діє на підставі статуту, у якому обов‘язково зазначаються назва бюро, його адреса, дані про адвоката, який його створив; штат, порядок реорганізації і ліквідації та інші данні, передбачені нормативно-правовими актами Національної асоціації адвокатів України.

Адвокати, які створили адвокатський кабінет або адвокатське бюро, відкривають поточні та інші рахунки в банках на території України, а у встановленому чинним законодавством порядку - і в іноземних банках.

Адвокат, що створив адвокатський кабінет, має круглу печатку і бланки, а адвокатське бюро - круглу печатку , штамп та бланки із своїм найменуванням.

Стаття 18. Адвокатське об‘єднання

Адвокатське об’єднання (контора, фірма, юридична консультація, тощо) складається з адвокатів, які виявили бажання об‘єднатися для здійснення адвокатської діяльності, зокрема на засадах партнерства.

Адвокатське об’єднання є юридичною особою і діє на підставі Статуту, в якому обов‘язково зазначається: порядок утворення, організаційна форма, назва, види адвокатської діяльності, права і обов‘язки адвокатів-засновників та інших адвокатів фірми, майнові відносини, порядок призначення і повноваження керівних органів, штати, порядок реорганізації та ліквідації адвокатського об'єднання та інші питання.

При створені адвокатського об’єднання на засадах партнерства адвокати-засновники (партнери) укладають між собою також установчий договір, яким визначають порядок утворення об’єднання, його організаційну форму, назву, права і обов'язки адвокатів- засновників, іх майнові відносини та інші питання.

Угода про надання правової допомоги, здійснення захисту чи представництва укладається від імені адвокатського об’єднання його головою, який доручає адвокату об‘єднання виконання угоди, або адвокатом, який входить до складу адвокатського об‘єднання.

Адвокатське об`єднання відкриває поточні та інші рахунки в банках на території України, а у встановленому чинним законодавством порядку - і в іноземних банках.

Адвокатське об`єднання має круглу печатку, штамп і бланки із своїм найменуванням.

Кошти, що надходять на рахунок адвокатського об‘єднання від фізичних чи юридичних осіб згідно з укладеними угодами про надання правової допомоги, здійснення захисту чи представництва, або з бюджету - за здійснення захисту чи інших видів адвокатської діяльності безкоштовно у передбаченому законом порядку, складають гонорар адвокатів цього об‘єднання та фактичні витрати, пов‘язані з виконанням угод.

Адвокатське об`єднання утримується за рахунок внесків адвокатів – членів адвокатського об‘єднання, або благодійних внесків, або інших джерел, не заборонених законом.

Стаття 19. Реєстрація адвокатських об`єднань, адвокатських бюро

та адвокатських кабінетів

Адвокатське об`єднання (контора, фірма, юридична консультація, тощо) і адвокатське бюро реєструються Міністерством юстиції України у порядку, передбаченому Положенням про порядок реєстрації адвокатських об‘єднань та адвокатських бюро, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і включаються до Реєстру адвокатських об‘єднань та адвокатських бюро, який веде і оприлюднює Міністерство юстиції України. Зареєстрованому адвокатському об”єднанню присвоюється відповідний номер, що вноситься до Реєстру адвокатських об”єднань, який веде і оприлюднює Міністерство юстиції України.

Міністерством юстиції України у десятиденний строк з дня надходження відповідних документів реєструє адвокатське об”єднання, адвокатське бюро, видає свідоцтво про реєстрацію і повідомляє Національну асоціацію адвокатів України про реєстрацію адвокатського об'єднання, адвокатського бюро.

Адвокатське об‘єднання, адвокатське бюро у триденний термін з дня отримання свідоцтва зобов‘язані повідомити про реєстрацію регіональну колегію Національної асоціації адвокатів України за місцем свого розташування.

Недотримання цієї вимоги вважається грубим порушенням цього Закону і є підставою для анулювання свідоцтва про реєстрацію адвокатського об‘єднання, адвокатського бюро.

Колегія Національної асоціації адвокатів України протягом трьох днів обов‘язково надсилає повідомлення про реєстрацію адвокатського об‘єднання, адвокатського бюро до Ради Національну асоціацію адвокатів України для внесення даних про реєстрацію до Єдиного реєстру адвокатів України.

Про зміну адреси та інші зміни адвокатське об`єднання, адвокатське бюро зобов'язані у триденний строк повідомити Міністерство юстиції України та відповідну колегію Національної асоціації адвокатів України .

У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про зміну адреси та інші зміни адвокатське об`єднання, адвокатське бюро, може бути виключене з відповідного Реєстру.

Колегія Національної асоціації адвокатів України зобов’язана протягом трьох днів подати зазначені у ч. 6 цієї статті відомості до Ради Національної асоціації адвокатів України для внесення змін до Єдиного реєстру адвокатів України.

Адвокатський кабінет, створений адвокатом, що обрав індивідуальну форму адвокатської діяльності, підлягає реєстрації в регіональному управлінні юстиції за місцем знаходження. Порядок і строки реєстрацій адвокатського кабінету визначаються Положенням про реєстрацію адвокатського кабінету, затвердженим Радою Національної асоціації адвокатів України та погодженим з Міністерством юстиції України.

Регіональне управління юстиції у триденний строк надсилає повідомлення про реєстрацію адвокатського кабінету до регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України , яка протягом трьох днів надсилає повідомлення про реєстрацію адвокатського кабінету до Ради Національної асоціації адвокатів України для внесення даних до Єдиного реєстру адвокатів України.

Про зміну адреси та інші зміни адвокат, що створив адвокатський кабінет, зобов'язаний триденний строк повідомити відповідну колегію Національної асоціації адвокатів України . У разі недотримання цих вимог адвокатський кабінет виключається з Єдиного реєстру адвокатів України, а адвокату надається місячний термін для обрання іншої організаційної форми адвокатської діяльності. Якщо адвокат протягом місяця не обере однієї з визначених цим Законом організаційних форм адвокатської діяльності, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю може бути анульоване..Стаття 20. Здійснення адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави

Адвокат іноземної держави може надавати в Україні правову допомогу лише з законодавства держави, у якій він набув статус адвоката, і у разі включення його до спеціального Реєстру адвокатів іноземних держав, який веде і оприлюднює Міністерство юстиції України.

Стаття 21. Гарантії адвокатської діяльності

Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом.

Забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, перешкоджання її здійсненню, вимагання від адвоката, його помічника, стажиста, посадових осіб, технічних та інших працівників адвокатського об'єднання, адвокатської фірми, адвокатського бюро і адвоката відомостей, що становлять адвокатську таємницю. Не допускається також контролювання застосовуваних адвокатом для надання правової допомоги, здійснення захисту чи представництва інформаційних систем і засобів зв'язку, зняття з них інформації.

Забороняється вимагати від громадян, посадових та інших осіб підприємств, установ, організацій, об'єднань та інших юридичних осіб свідчення, пов'язані з наданням адвокатом правової допомоги, здійсненням ним захисту чи представництва.

Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають витребуванню, оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди.

Забороняється проведення обшуку і огляду адвоката, його речей та приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність або мешкає, стеження за адвокатом, прослуховування розмов адвокатів, зокрема, бесід з клієнтом, та проведення будь-яких оперативно-розшукових заходів, несумісних із збереженням адвокатської таємниці, зняття інформації з будь-яких технічних засобів, які використовуються в адвокатській діяльності.

Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду (постанову судді) щодо правової позиції адвоката у справі.

Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу.

Кримінальна справа проти адвоката з будь-яких підстав і незалежно від складу злочину, що інкримінується, може бути порушена тільки Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Автономної республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.

При затриманні адвоката або вирішенні питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, участь спеціально уповноваженого представника Національної асоціації адвокатів України є обов’язковою (в тому числі, коли статус цього адвоката зупинено).

Адвоката не можна притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності або погрожувати її застосуванням у зв'язку з наданням правової допомоги, здійсненням захисту чи представництва згідно з чинним законодавством.

Перешкоджання здійсненню адвокатом адвокатської діяльності, порушення професійних прав адвоката, гарантій адвокатської діяльності, встановлених законом, проява неповаги до адвоката, погроза, образа, наклеп на його адресу, поширення відомостей, що ганьблять адвоката, вчинення насильницьких дій щодо нього, посягання на життя, здоров`я, майно адвоката або його близьких родичів тягнуть відповідальність, встановлену законом.

Держава повинна забезпечувати безпеку адвоката та членів його сім’ї, а також збереження його майна від злочинних посягань..Р о з д і л 111

ОРГАНІЗАЦІЙНА СИСТЕМА АДВОКАТУРИ

Стаття 22. Система органів адвокатури

Систему органів адвокатури складають :

Національна асоціація адвокатів України(НААУ) - всеукраїнська, професійна, незалежна, самоврядована організація, що на засадах обв”язкового членства об”єднує всіх адвокатів України.

З”їзд адвокатів України – вищий керівний орган Національної асоціації адвокатів України.

Рада Національної асоціації адвокатів України - виконавчий орган, який здійснює керівництво Національною асоціацією адвокатів України в період між з”їздами адвокатів України

Ревізійна комісія Національної асоціації адвокатів України – орган, що контролює фінансову діяльність Національної асоціації адвокатів України.

Регіональні колегії Національної асоціації адвокатів України – організації Національної асоціації адвокатів України, що створюються у кожному регіоні України і діють у межах повноважень, визначених цим Законом, Статутом Національної асоціації адвокатів України та Положенням про регіональну колегію.

Загальні збори ( конференція) адвокатів відповідного регіону – вищий керівний орган регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України.

Президія регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України – виконавчий орган, який здійснює керівництво регіональною колегією у період між загальними зборами (конференцією) адвокатів регіону.

Ревізійна комісія регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України – орган, що контролює фінансову діяльність регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Національній асоціації адвокатів України – колегіальний орган, який координує роботу регіональних кваліфіка-ційно - дисциплінарних комісій адвокатури та виконує інші повноваження, визначені цим Законом та Положенням про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури.

Регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури - колегіальні органи, що визначають рівень професійних знань осіб, яки мають намір займатися адвокатською діяльністю, вирішують питання про видачу чи відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності та розглядають питання дисциплінарної відповідальності адвокатів, а також здійснюють інші повноваження, визначені цим законом і Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

Стаття 23. Національна асоціація адвокатів України.

Національна асоціація адвокатів України представляє адвокатуру України, забезпечує злагоджене, високопрофесійне функціонування адвокатури України, ефективне і кваліфіковане виконання адвокатами конституційних завдань. З цією метою Національна асоціація адвокатів України : сприяє створенню належних умов для виконання адвокатської діяльності; представляє інтереси адвокатів, захищає їх професійні, соціальні та громадянські права; забезпечує виконання Правил адвокатської етики, дотримання гарантій адвокатської діяльності; здійснює нагляд за діяльністю кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури; забезпечує участь адвокатів у кримінальному судочинстві за призначенням; організує надання адвокатами безоплатної правової допомоги у випадках, передбачених законом; організовує підвищення кваліфікації адвокатів, а також виконує інші завдання, передбачені Статутом Національної асоціації адвокатів України.
Функції Національної асоціації адвокатів України, форми їх здійснення, повноваження її регіональних колегій, порядок використання членських внесків, інші питання діяльності асоціації регламентуються Статутом Національної асоціації адвокатів України, який затверджується з‘їздом адвокатів України.
Фінансування діяльності Національної асоціації адвокатів України та її регіональних колегій здійснюється за рахунок членських внесків та з інших, не заборонених законом, джерел.

Стаття 24. Повноваження та організація діяльності Національної

асоціації адвокатів України

Національна асоціація адвокатів України:

- в межах своїх повноважень приймає нормативно-правові акти з питань організації адвокатури і здійснення адвокатської діяльності.

- веде Єдиний реєстр адвокатів України та Реєстр адвокатів іноземних держав, яким дозволена адвокатська діяльність в Україні;

- розглядає скарги на рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, скасовує або змінює її рішення;

- звертається до органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, установ, об’єднань, будь-яких інших юридичних осіб та громадян з питань, пов‘язаних з функціонуванням адвокатури, захистом прав і свобод адвокатів, дотриманням законодавства про адвокатуру.

Національна асоціація адвокатів України може створювати та фінансувати за рахунок членських внесків та інших, не заборонених законом джерел, спеціалізовані фонди пенсійного та соціального страхування, а також інші фонди, утворені згідно з Статутом Національної асоціації адвокатів України .

Національна асоціація адвокатів України - неприбуткова організація.

Національна асоціація адвокатів України є юридичною особою і реєструється Міністерством юстиції України, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Національна асоціація адвокатів України має штамп, печатку і бланки зі своїм найменуванням, відкриває поточні та інші рахунки у банках , в тому числі і в іноземній валюті.

Стаття 25. Членство в Національній асоціації адвокатів України

Особа, яка одержала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і прийняла присягу адвоката України, з моменту включення її до Єдиного реєстру адвокатів України, стає членом Національної асоціації адвокатів України

Членство в Національній асоціації адвокатів України припиняється одночасно з прийняттям рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у випадках, і у спосіб, передбачені цим Законом. Про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю робиться відповідний запис в Єдиному реєстрі адвокатів України.

У разі зупинення адвокатської діяльності згідно з цим Законом, членство в Національній асоціації адвокатів України зупиняється на той же строк, на який зупиняється заняття адвокатською діяльністю. Членство у Національній асоціації адвокатів України поновлюється з моменту внесення відповідних записів до Єдиного реєстру адвокатів України по закінченню строку, на який зупинене заняття адвокатською діяльністю..

Стаття 26. Права члена Національної асоціації адвокатів України

Член Національної асоціації адвокатів України має право:

- обирати керівні органи Національної асоціації адвокатів України і бути обраним до них;

- брати особисту участь у всіх формах діяльності Національної асоціації адвокатів України;

- користуватися захистом своїх громадянських, професійних та соціальних прав з боку Національної асоціації адвокатів України в межах її повноважень;

- мати представника Національної асоціації адвокатів України у випадках затримання, допиту, обшуку адвоката, застосування до нього запобіжних заходів, судовому розгляді його справи, а також у випадках, коли порушуються його громадянські, професійні та соціальні права і гарантії адвокатської діяльності;

- оскаржувати до Ради Національної асоціації адвокатів України рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Національної асоціації адвокатів України та органів регіональних колегій Національної асоціації адвокатів України;

- одержувати всі види допомоги, які може надавати Національна асоціація адвокатів України відповідно зі своїм Статутом;

- звертатися до керівних органів Національної асоціації адвокатів України з пропозиціями, заявами, скаргами щодо питань, пов‘язаних з професійною адвокатською діяльністю та функціонуванням Національної асоціації адвокатів України;

- звертатися безпосередньо до З’їзду адвокатів України;

- одержувати інформацію про діяльність Національної асоціації адвокатів України та її фінансовий стан.

Стаття 27. Обов’язки члена Національної асоціації адвокатів України

Член Національної асоціації адвокатів України зобов‘язаний:

- виконувати вимоги законодавства про адвокатуру та Статуту Національної асоціації адвокатів України , Присягу адвоката України, Правила адвокатської етики;

- виконувати нормативно-правові акти з питань організації адвокатури і здійснення адвокатської діяльності, прийняті Національною асоціацією адвокатів України в межах її повноважень;

- виконувати рішення Національної асоціації адвокатів України, які є обов‘язковими для всіх адвокатів України;

- своєчасно сплачувати членські внески.

Стаття 28. З‘їзд адвокатів України

Вищим керівним органом Національної асоціації адвокатів України є з‘їзд адвокатів України, компетенція якого, порядок скликання і проведення визначаються цим Законом і Статутом Національної асоціації адвокатів України.

З‘їзд адвокатів України складається з делегатів – представників адвокатів України.

З‘їзд адвокатів України скликається кожні три роки і вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 від кількості обраних делегатів.

Установчий з”їзд Національної асоціації адвокатів України скликається у місячний термін з моменту набрання чинності цим Законом.

Позачерговий з‘їзд скликається на вимогу не менш як 1/3 загальної кількості адвокатів – членів Національної асоціації адвокатів України або за ініціативою Ради Національної асоціації адвокатів України не пізніше ніж у місячний строк.

Норма представництва на Установчий з‘їзд – один представник від 50 адвокатів, а на наступні з”їзди норма представництва – вирішує наступний з”їзд.

Делегати З‘їзду адвокатів України обираються загальними зборами адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на загальних зборах не менш як 2/3 адвокатів, які згідно з Єдиним реєстром адвокатів України здійснюють адвокатську діяльність відповідно в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві і Севастополі.

До виключної компетенції з‘їзду адвокатів України відноситься:

1) ініціювання змін і доповнень до Закону України «Про адвокатуру», законодавчих актів про адвокатуру та адвокатську діяльність;

2) визначення напрямів діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ);

3) прийняття Статуту Національної асоціації адвокатів України та внесення змін і доповнень до нього;

4) прийняття Положення про Єдиний реєстр адвокатів України та Реєстр адвокатів іноземних держав, яким дозволена адвокатська діяльність в Україні;

5) прийняття Типового Положення про регіональну колегію Національної асоціації адвокатів України, Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури при Національної асоціації адвокатів України, Положення про Ревізійну комісію Національної асоціації адвокатів України та Типове Положення про ревізійну комісію регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України, внесення до цих документів змін і доповнень;

6) прийняття інших актів нормативного характеру, що стосуються регулювання адвокатської діяльності;

7) обрання на альтернативній основі і відкликання голови Національної асоціації адвокатів України та його заступників;

8) затвердження кандидатур членів Ради Національної асоціації адвокатів України, обраних на загальних зборах адвокатів регіональних колегій;

9) затвердження кандидатур членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Національної асоціації адвокатів України, обраних на загальних зборах адвокатів регіональних колегій та дострокове припинення їх повноважень;

10) обрання на альтернативній основі і відкликання членів Ревізійної комісії Національної асоціації адвокатів України, затвердження її висновків;

11) обрання на альтернативній основі членів Вищої ради юстиції України відповідно до ст. 131 Конституції України;

12) затвердження кандидатур голів регіональних колегій Національної асоціації адвокатів України та дострокове припинення їх повноважень;

13) встановлення розмірів, порядку сплати членських внесків і їх розподілу, затвердження кошторису Національної асоціації адвокатів України;

14) затвердження рішень про вступ Національної асоціації адвокатів України до міжнародних та інших об‘єднань та підписання Міжнародних угод.

Рішення з’їзду приймаються простою більшістю голосів делегатів, присутніх на з’їзді, відкритим або таємним голосуванням за рішенням з’їзду. Рішення з питань, визначених в п.п. 1, 3, 4, 5 цієї статті, приймаються 2/3 голосів делегатів, присутніх на з’їзді.

Стаття 29. Рада Національної асоціації адвокатів України

Виконавчим органом Національної асоціації адвокатів України в період між з”їздами адвокатів України є Рада Національної асоціації адвокатів України, яка складається з 33 адвокатів. До складу Ради входять голова Національної асоціації адвокатів України, його заступники та члени Ради - по одному від кожної колегії Національної асоціації адвокатів України.

Голова Національної асоціації адвокатів України і його заступники обираються з’їздом адвокатів на демократичних засадах, на альтернативній основі, шляхом таємного голосування на три роки.

Члени Ради обираються на демократичних засадах, на альтернативній основі загальними зборами адвокатів регіональних колегій Національної асоціації адвокатів України шляхом таємного голосування в порядку, встановленому Типовим Положенням про регіональну колегію Національної асоціації адвокатів України та затверджуються з”їздом адвокатів України відповідно до положень ст.

цього Закону.

Голова і заступники голови Національної асоціації адвокатів України працюють на постійній основі і отримують заробітну платню, згідно з кошторисом.

Повноваження голови та членів Національної асоціації адвокатів України можуть бути достроково припинені за рішенням з‘їзду адвокатів України у такому ж порядку, який передбачено щодо їх обрання та затвердження.

Повноваження Ради Національної асоціації адвокатів України, голови, заступників голови та членів Ради Національної асоціації адвокатів України визначаються Статутом Національної асоціації адвокатів України .

Стаття30. Ревізійна комісія Національної асоціації адвокатів України

Ревізійна комісія Національної асоціації адвокатів України контролює фінансову діяльність Національної асоціації адвокатів України і діє на підставі Положення, яке затверджується з‘їздом адвокатів України.
Ревізійна комісія обирається у кількості 11 членів з‘їздом адвокатів України, таємним голосуванням, більшістю голосів присутніх делегатів з‘їзду, строком на три роки.

Ревізійну комісію очолює голова.

Голова Ревізійної комісії та його заступник обираються з числа її членів таємним голосуванням, більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

Повноваження голови, заступника та членів Ревізійної комісії Національної асоціації адвокатів України можуть бути достроково припинені у тому ж порядку, що передбачений для їх обрання.

Стаття 31. Регіональні колегії Національної асоціації адвокатів України

В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створюються регіональні колегії Національної асоціації адвокатів України, які об”єднують всіх адвокатів регіону і діють на підставі Положення відповідної регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України. Типове Положення про регіональну колегію Національної асоціації адвокатів України приймається з‘їздом адвокатів України.

Регіональні колегії Національної асоціації адвокатів України є юридичними особами, мають штамп, печатку і бланки зі своїм найменуванням, рахунки у банківських установах, у тому числі і в іноземній валюті.

Регіональні колегії Національної асоціації адвокатів України підлягають реєструються у відповідному управлінні юстиції в порядку, встановленому Типовим Положенням про регіональну колегію Національної асоціації адвокатів України

Регіональні колегії Національної асоціації адвокатів України є неприбутковими організаціми.Стаття 32. Загальні збори (конференція) регіональних колегій

Вищим керівним органом регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України є загальні збори адвокатів, відповідно, Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, компетенція яких, порядок скликання, проведення і норма представництва визначаються Типовим Положенням про регіональну колегію Національної асоціації адвокатів України.

Загальні збори (конференція) адвокатів скликаються в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі щорічно і вважаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менше 2/3 від кількості адвокатів (при проведені конференції їх представників), які згідно з Єдиним реєстром адвокатів України здійснюють адвокатську діяльність у відповідному регіоні.

Позачергові загальні збори (конференція) скликаються на вимогу не менш як 1/3 загальної кількості адвокатів , які згідно з Єдиним реєстром адвокатів України здійснюють адвокатську діяльність у відповідному регіоні, або за ініціативою Ради Національної асоціації адвокатів України чи Президії колегії, не пізніше, ніж у місячний строк.

Стаття 33. Президія регіональної колегії Національної асоціації

адвокатів України

Виконавчим органом регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України, що здійснює керівництво колегією між загальними зборами адвокатів, є Президія регіональної колегії, повноваження якої визначаються Типовим Положенням про регіональну колегію Національної асоціації адвокатів України.

До складу Президії регіональної колегії входять голова, його заступники та члени, обрані з числа адвокатів, що працюють у регіоні.

Голова Президії регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України його заступники та члени Президії регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України обираються загальними зборами адвокатів на демократичних засадах, на альтернативній основі шляхом таємного голосування на три роки.

Голова Президії регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України вважається обраним, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх на загальних зборах (конференції) адвокатів, які згідно з Єдиним реєстром адвокатів України здійснюють адвокатську діяльність, відповідно, в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, та його кандидатуру затверджено з”їздом адвокатів України.

Заступники голови Президії регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України та члени Президії регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України вважаються обраними, якщо за них проголосувала проста більшість присутніх на загальних зборах адвокатів, які згідно з Єдиним реєстром адвокатів України здійснюють адвокатську діяльність, відповідно, в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі.

Голова і заступники голови Президії регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України працюють на постійній основі і отримують заробітну платню згідно з кошторисом.

Повноваження голови Президії регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України, його заступників та членів Президії регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України можуть бути достроково припинені у такому ж порядку, який передбачено щодо їх обрання.

Стаття 34. Ревізійна комісія регіональної колегії Національної

асоціації адвокатів України

Ревізійна комісія регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України контролює фінансову діяльність регіональної колегії і діє на підставі Типового Положення, яке затверджується з‘їздом адвокатів України.

Ревізійну комісію регіональної колегії очолює голова, який має одного заступника.

Порядок обрання голови, його заступника, членів ревізійної комісії регіональної колегії, її кількісний склад і порядок здійснення повноважень визначаються Типовим Положення про регіональну колегію Національної асоціації адвокатів України та Типовим Положенням про ревізійну комісію регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України.

Повноваження голови, заступника та членів ревізійної комісії регіональної колегії Національної асоціації адвокатів України можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів адвокатів відповідного регіону у такому ж порядку, який передбачено щодо їх обрання.

Стаття 35. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури Національної асоціації адвокатів України

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури (ВККА) утворюється при Національної асоціації адвокатів України. Вона є юридичною особою, має печатку, штампи і бланки зі своєю назвою, відкриває поточні та інші рахунки у банківських установах, у тому числі і в іноземній валюті.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури (ВККА) підлягає реєстрації у Міністарстві юстиції України у місячний термін з дати її створення.

До складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Національної асоціації адвокатів України адвокати обираються загальними зборами (конференцією) регіональних колегій Національної асоціації адвокатів України по одному адвокату від Автономної Республіки Крим, області і міст Києва, Севастополя, стаж адвокатської діяльності котрого не менше 10 років, на альтернативній основі, таємним голосуванням.

Строк повноважень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури встановлюється в три роки.

Члени Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури не можуть бути одночасно членами Ради Національної асоціації адвокатів України.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Національної асоціації адвокатів України коорденує роботу регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, розглядає скарги та інші документи стосовно рішень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та дій її членів, виконує доручення Ради Національної асоціації адвокатів України щодо проведення перевірок адвокатських об’єднань, адвокатських фірм, адвокатських бюро з метою здійснення контролю за якістю захисту, представництва, надання правової допомоги, здійснює контроль за виконанням регіональними кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури їх завдань.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Національної асоціації адвокатів України має право скасовувати або змінювати рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Порядок діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Національній асоціації адвокатів України регулюється положенням про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, яке приймається з’їздом адвокатів України.

Стаття 36. Регіональна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія

адвокатури та її повноваження

Для визначення шляхом кваліфікаційних іспитів рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, розгляду звернень фізичних і юридичних осіб щодо здійснення адвокатами професійної діяльності, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів, а також про припинення чи зупинення адвокатської діяльності у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі при регіональних колегіях Національної асоціації адвокатів України утворюються регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури (КДКА).

Регіональна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою, має печатку, штамп і бланки зі своєю назвою, відкриває поточні та інші рахунки у банківських установах.

Регіональна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підлягає реєстрації в управлінні юстиції за місцем розташування у місячний термін з дати її створення.

Регіональна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури складається з 15 членів, які обираються з числа адвокатів, що мають стаж адвокатської діяльності не менше 10 років, на альтернативній основі, таємним голосуванням строком на 3 роки, простою більшістю голосів адвокатів, присутніх на загальних зборах адвокатів Автономної Республіки Крим, області, міст Києва, Севастополя, що скликаються регіональною колегією.

Повноваження та порядок організації і діяльності регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури визначається Положенням про регіональну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке приймається з’їздом адвокатів України.

Рішення регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за результатами складання кваліфікаційних іспитів і про допуск до стажування або про відмову у цьому приймається більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.

Особа, яка не склала кваліфікаційні іспити, має право складати їх повторно через рік.

Регіональна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури після проходження стажистом стажування за результатами співбесіди з ним по програмі стажування приймає рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. У разі прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю стажисту регіональна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приймає у нього Присягу адвоката України і видає свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Стажисту, якому відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, регіональна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури своїм рішенням може дозволити повторно пройти стажування.

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю видається на невизначений термін; воно може бути анульоване у випадках і в порядку, встановлених цим Законом.

Рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, про припинення чи зупинення адвокатської діяльності з підстав, передбачених цим Законом, приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Комісії.

Рішення регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Національнїй асоціації адвокатів України або до суду.

Для організаційно-технічного забезпечення діяльності регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури особи, які мають намір отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, сплачують кошти, які вносяться на поточний рахунок відповідної регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Розмір цих коштів, порядок їх внесення і витрачання регіональною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури встановлюється Вищою кваліфікаційною комісією адвокатуриУкраїни.

Регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури виконують доручення відповідних колегій Національнїй асоціації адвокатів України щодо проведення перевірок адвокатських об’єднань, адвокатських бюро і адвокатів, що створили адвокатський кабінет, з метою здійснення контролю за якістю захисту, представництва чи надання правової допомоги.

Стаття 37. Присяга адвоката України

При видачі регіональною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю особа, якій вручено це свідоцтво, складає Присягу адвоката України такого змісту:

ПРИСЯГА

адвоката України

Я, _____________________, беручи на себе обов'язки адвоката України, урочисто присягаюсь:

у своїй професійній діяльності суворо додержувати законодавства України, міжнародних актів про права і свободи людини, норм адвокатської етики, з високою громадянською відповідальністю виконувати покладені на мене обов'язки, бути завжди справедливим і принциповим, чесним і уважним до людей, суворо зберігати адвокатську таємницю, всюди і завжди берегти чистоту звання адвоката України, бути вірним Присязі.

Адвокат

__________(прізвище та ініціали)

"__"_______________20___ року

Текст Присяги, підписаний адвокатом, зберігається в особовій справі адвоката

.Р о з д і л 1У

УГОДИ ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ.

ГОНОРАРНІ ВІДНОСИНИ

Стаття38. Угода про надання правової допомоги, здійснення захисту

чи представництваПідставою надання адвокатом правової допомоги, здійснення захисту чи представництва є угода про надання правової допомоги, здійснення захисту чи представництва (далі - угода про надання правової допомоги), яка укладається між фізичною або юридичною особою і адвокатським об’єднанням, чи адвокатською фірмою, чи адвокатом-членом адвокатського об’єднання, чи адвокатом, який утворив адвокатське бюро.

Угода про надання правової допомоги – договір (контракт), згідно з яким одна сторона - адвокатське об’єднання, адвокатська фірма, адвокат – член адвокатського об’єднання або адвокат, який утворив адвокатське бюро – приймає на себе доручення іншої сторони – клієнта (або його представника) – про надання клієнту правової допомоги або здійснення захисту чи представництва на умовах, передбачених угодою, а інша сторона – клієнт (або його представник) зобов’язується сплатити гонорар за дії адвоката по наданню правової допомоги, здійснення захисту чи представництва, а також фактичні витрати, пов’язані з виконанням угоди.

Угодою можуть передбачатися також інші умови надання правової допомоги.

Угода про надання правової допомоги не є трудовою.

Клієнтом адвоката є особа, права і свободи якої адвокат захищає або чиї законні інтереси він представляє, або котрій він безпосередньо надає правову допомогу в інших формах, передбачених чинним законодавством, незалежно від того, внесла ця особа гонорар особисто, чи він був сплачений її представником.

Адвокат (адвокатське об’єднання, адвокатська фірма) може прийняти на себе доручення на надання правової допомоги, здійснення захисту чи представництва тільки безпосередньо від клієнта або іншої особи, що діє в його інтересах, або законного представника неповнолітнього чи недієздатного клієнта, або органу (посадової особи), уповноваженого призначати захисника в кримінальному судочинстві відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, або повноважного представника юридичної особи. У всіх випадках, коли допускається прийняття доручення не безпосередньо від клієнта, а від іншої особи, необхідно отримати підтвердження згоди клієнта на надання йому правової допомоги цим адвокатом, якщо у цієї особи відсутні повноваження на вибір адвоката на свій розсуд без погодження з клієнтом.

В угоді про надання правової допомоги, здійснення захисту чи представництва мають бути визначені всі умови, на яких адвокат приймає доручення клієнта, з зазначенням даних про особу клієнта, місце його знаходження, характеру та обсягу доручення, порядок і умови сплати гонорару та витрат та інших умов, що мають відношення до виконання доручення.

Угода не повинна містити положень, що суперечать чинному законодавству та Правилам адвокатської етики.

Стаття 39. Форма угоди про надання правової допомоги, здійснення

захисту чи представництваУгода про надання адвокатом правової допомоги, здійснення захисту чи представництва підлягає оформленню в письмовій формі.

У випадках надання правової допомоги таких видів, як консультації та роз’яснення з правових питань, довідки щодо законодавства, складання окремих правових документів, угода може укладатися в спрощеній письмовій формі (запис у відомості, запис у журналі тощо).

Угода про надання правової допомоги, здійснення захисту чи представництва може укладатися в усній формі лише в ситуації, коли укладення письмової угоди є неможливим, а клієнт потребує невідкладного надання правової допомоги. В таких умовах угода підлягає наступному письмовому оформленню.

Стаття 40. Припинення угоди про надання правової допомоги, здійснення

захисту чи представництва. Дострокове розірвання угоди.

Угода про надання правової допомоги, здійснення захисту чи представництва припиняється її повним виконанням.

Достроково угода може бути в будь-який час розірвана за взаємною згодою сторін, за відсутності обмежень для цього в чинному законодавстві.

Клієнт може в будь-який час і з будь-яких причин (або без їх пояснення) розірвати угоду з адвокатом в односторонньому порядку.

Адвокат (адвокатське об’єднання, адвокатська фірма) може достроково (до завершення виконання доручення) розірвати угоду з клієнтом за сукупності таких умов:

1) клієнт згоден на розірвання угоди, маючи достатню інформацію про можливі наслідки цього для перспективи виконання його доручення;

2) у клієнта є реальна можливість звернутися до іншого адвоката;

3) чинним законодавством не передбачено неможливість розірвання угоди про надання правової допомоги певного виду.

Без дотримання умов, передбачених пунктами 1), 2) частини четвертої цієї статті, адвокат (адвокатське об’єднання, адвокатська фірма) може достроково розірвати угоду з клієнтом за однієї з наступних обставин:

1) клієнт використовує правову допомогу, що йому надається адвокатом, для полегшення вчинення злочину;

2) клієнт грубо порушує обов’язки, взяті ним на себе згідно з угодою про надання правової допомоги;

3) належне виконання доручення стає неможливим через дії клієнта, що вчиняються ним всупереч порадам адвоката;

4) клієнт не погоджується погашати, передбачені угодою фактичні видатки, якщо вони є необхідними для подальшого виконання доручення;

5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством чи Правилами адвокатської етики, коли унеможливлюється виконання адвокатом угоди згідно з вимогами цього Закону та Правил адвокатської етики.

Стаття 41. Оплата праці адвоката. Гонорар.

Оплата праці адвоката здійснюється на підставі угоди про надання правової допомоги, здійснення захисту чи представництва ( далі – угода про надання правової допомоги) у формі гонорару.

Гонорар – передбачена угодою про надання правової допомоги винагорода за здійснені адвокатом дії по виконанню угоди; гонорар не включає кошти, що вносяться клієнтом (іншою особою, що діє в його інтересах) на покриття фактичних витрат, пов’язаних з виконанням такої угоди.

Гонорар є єдиною допустимою формою отримання адвокатом винагороди за надання правової допомоги клієнту, здійснення його захисту чи представництва, за винятком випадків, передбачених ст. ст. 38, 39 цього Закону.

Засади обчислення гонорару (фіксована сума, погодинна оплата, доплата гонорару за позитивний результат по справі тощо) визначаються за домовленістю між адвокатом (адвокатським об’єднанням, адвокатською фірмою) та клієнтом і мають бути закріплені в угоді про надання правової допомоги.

Угодою про надання правової допомоги може бути передбачена можливість наступної зміни гонорару, визначеного у фіксованій сумі, у зв’язку із суттєвим зростанням або зменшенням обсягу допомоги, що має бути надана, та наслідки недосягнення згоди з цього питання.

Виплата адвокату внесеного гонорару в повному обсязі виникає (якщо інше не передбачено угодою) після завершення виконання доручення; допускається часткова виплата гонорару поетапно за виконаний адвокатом обсяг доручення.

Якщо угода розривається достроково, оплата праці адвоката провадиться за фактично виконану роботу.

У разі неналежного виконання доручення на вимогу фізичної або юридичної особи, які уклали угоду з адвокатом чи з адвокатським об’єднанням, адвокатською фірмою, внесена плата повертається їм повністю або частково, а при виникненні спору - за рішенням суду.

Адвокат (адвокатське об’єднання, адвокатська фірма) не може укладати з клієнтом, доручення якого перебуває в його провадженні, угод майнового характеру, окрім угод про засоби забезпечення зобов’язань клієнта щодо сплати гонорару або погашення фактичних видатків, пов’язаних з виконанням доручення.

У разі участі адвоката у кримінальній справі як захисника за призначенням, при звільненні громадянина від оплати за надану правову допомогу, захист чи представництво або при наданні передбаченої законом безоплатної правової допомоги, оплата праці адвоката здійснюється за рахунок держави в розмірі і порядку, встановлених законодавством.

Відрахування за працю адвоката можуть провадитися тільки у випадках, передбачених законодавством.

По кожній одержаній адвокатом винагороді загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати двадцяти п’яти відсотків.

Не допускаються відрахування з компенсаційних та інших виплат, на які, згідно з законодавством, стягнення не звертається.

Стаття 42. Здійснення адвокатом захисту за призначенням

Порядок призначення адвоката захисником визначається Кримінально-процесуальним кодексом.

Призначення особою, яка провадить дізнання, слідчим, судом або суддею адвоката для здійснення захисту у випадках, коли участь захисника у кримінальному судочинстві є обов`язковою, здійснюється через відділення НААУ.

Оплату праці адвоката в цих випадках здійснює НААУ за рахунок державного бюджету, в котрому ці кошти передбачаються окремою статтею, і які поступають на рахунок НААУ.

Умови та розмір оплати праці адвокатів, яка фінансується з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України, однак оплата за один день не може бути нижчою середньоденного заробітку адвоката, який виконує захист за призначенням.

Стаття 43. Безоплатна правова допомога

Адвокат надає безоплатну правову допомогу фізичним особам згідно з Конституцією України у випадках і в порядку, передбачених спеціальним законодавством про безоплатну правову допомогу. Організація надання безоплатної правової допомоги фізичним особам здійснюється НААУ через її відділення. Кошти за її надання нараховуються за рахунок НААУ з Державного бюджету.

Праця адвоката, що надається ним у передбачених законом випадках фізичним особам безоплатно, оплачується за рахунок Державного бюджету, у якому ці витрати визначаються окремою статтею.

Стаття 44. Оподаткування адвокатської діяльності

Оподаткування адвокатської діяльності здійснюється за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності за встановленим єдиним податком.Розділ У

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 45. Дисциплінарна відповідальність адвоката

За порушення вимог цього Закону, інших законодавчих актів України, нормативних актів НААУ, Присяги адвоката України та Правил адвокатської етики рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

попередження;

зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року; на цей період заняття адвокатською діяльністю зупиняється;

анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури НААУ або до суду.

Питання про дисциплінарну відповідальність адвоката - члена адвокатського об'єднання (адвокатської фірми) регулюється також статутом відповідного об'єднання (фірми).

Стаття 46. Припинення та призупинення адвокатської діяльності

Адвокатська діяльність припиняється, а свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю анулюється рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у випадках:

передбаченому ч. 1 частини першої статті 45 цього Закону;

засудження адвоката за вчинення злочину - після набрання вироком законної сили;

обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним;

втрати громадянства України;

невиконання вимоги ч. 6 ст. 8 цього Закону;

за власним бажанням адвоката;

у випадку смерті адвоката.

Адвокат може тимчасово призупинити заняття адвокатською діяльністю. В цьому випадку він зобов`язаний письмово повідомити про це відповідну колегію НААУ і передати своє свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю до регіональної КДКА на зберігання протягом часу призупинення заняття адвокатською діяльністю.

Тимчасове зупинення заняття адвокатською діяльністю допускається не більше як на п`ять років. Після цього терміну свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю анулюється.

У разі несплати або несвоєчасної сплати членських внесків до НААУ заняття адвокатською діяльністю зупиняється до моменту погашення заборгованості.

Заняття адвокатською діяльністю призупиняється у випадках, передбачених ч. 3 ст. 5 та ч. 8 ст. 24 цього Закону.

Про зупинення заняття адвокатською діяльністю робиться відповідний запис в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Розділ У1

ВІДНОСИНИ АДВОКАТУРИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ АДВОКАТІВ І ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ.Стаття 47. Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України,

місцевими органами державного управління

Міністерство юстиції України:

здійснює реєстрацію НААУ, Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при НААУ, адвокатських об’єднань, адвокатських фірм та адвокатських бюро;

веде Реєстр адвокатських об`єднань (фірм, контор, консультацій тощо), адвокатських бюро та оприлюднює його;

узагальнює статистичну звітність про адвокатську діяльність на підставі звітів адвокатських об’єднань і адвокатських бюро, котрі зобов’язані їх направляти до Міністерства юстиції України згідно з встановленим чинним законодавством порядком;

сприяє проведенню заходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції сприяють адвокатським об'єднанням і адвокатським бюро у вирішенні соціальних питань, надають їм в оренду придатні для роботи приміщення, встановлюють пільги щодо орендної плати за використання приміщень та плати за комунальні послуги, інші пільги.

Стаття 48. Спілки та асоціації адвокатів

Адвокати, адвокатські об’єднання і адвокатські бюро можуть створювати місцеві, регіональні, загальнодержавні та міжнародні спілки, асоціації, інші громадські організації, благодійні фонди, які представляють інтереси своїх членів у державних органах, інших установах та організаціях, НААУ та її відділеннях, захищають соціальні та професійні права адвокатів, здійснюють видавничу діяльність, сприяють підвищенню професійного рівня адвокатів, виконують інші завдання відповідно до своїх статутів.

Перехідні положення

Нова редакція Закону України "Про адвокатуру" набирає чинності з ... з урахуванням наступних перехідних положень:

1. Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, чинні на момент прийняття цього Закону, є дійсними і не підлягають заміні.

2. Особи, які мають свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, зазначені в п. 1 перехідних положень, вважатимуться членами НААУ.

Відмова від членства у НААУ тягне втрату статусу адвоката і анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

3. На період до обрання кваліфікаційне-дисциплінарних комісій адвокатури і ВККА при НААУ та прийняття Положень про них згідно до цього Закону, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та ВККА, створені згідно до Закону України "Про адвокатуру", прийнятого 19 грудня 1992 р. з наступними змінами і доповненнями, продовжують діяти у відповідності з цим Законом, чинним Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та чинним Положенням про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури.

4. КДКА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та відповідні відділення Спілки адвокатів України організовують проведення загальних зборів адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя в порядку, передбаченому цим Законом для формування регіональних колегій НААУ та обрання делегатів на З'їзд адвокатів України, в термін до одного місяця з моменту набрання чинності цим Законом.

5. ВККА та САУ організовують проведення З'їзду адвокатів України, зокрема:

1) на підставі списків делегатів З'їзду, обраних загальними зборами адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, складають зведений список делегатів З'їзду;

2) повідомлять через регіональні КДКА або регіональні відділення САУ делегатів З'їзду про дату, місце проведення і попередній порядок денний З'їзду адвокатів України не пізніше ніж за три тижні до дати проведення З'їзду.

6. Норма представництва на З'їзді адвокатів України визначена згідно до ст. цього Закону,

7. Делегати мають особисто брати участь в роботі З'їзду, без права голосувати за дорученням.

8. З'їзд адвокатів України проводиться і приймає рішення відповідно до ст. цього Закону. З'їзд відкриває старший за віком делегат.

9. Адвокатські об'єднання, що утворюються і діють згідно до Закону України "Про адвокатуру" 1992 р., мають обрати подальшу організаційну форму своєї діяльності згідно зі ст. цього Закону і привести свої устави у відповідність до його вимог, і у випадку необхідності – провести перереєстрацію протягом одного місяця з моменту набрання чинності цим Законом.

10. Обраний З'їздом Голова НААУ у місячний термін має зареєструвати НААУ в Міністерстві юстиції України згідно зі ст. цього Закону.

11. Голови регіональних колегій НААУ мають зареєструвати регіональні відділення НААУ в місячний термін з моменту прийняття З'їздом адвокатів України Положення про відділення НААУ.

12. Обраний Голова ВККА при НААУ у місячний термін з моменту прийняття З'їздом адвокатів України Положення про ВККА при НААУ має зареєструвати ВККА в Міністерстві юстиції України згідно зі ст. цього Закону.

13. Голови регіональних КДКА при регіональних колегіях НААУ мають зареєструвати регіональні КДКА в місячний термін з моменту прийняття З'їздом адвокатів України Положення про КДКА НААУ.

14. Кабінету міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:

1) розробити і подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін у законодавство України з метою приведення його у відповідність із цим Законом;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

3) забезпечити прийняття і виконання міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

4) забезпечити Національну асоціацію адвокатів України та Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури України придатним для виконання їх обов”зків приміщеннями.

15. Місцевим органам самоврядування у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом, забезпечити регіональні колегіі Національної асоціації адвокатів України та регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури придатними для виконання їх обов”язків приміщеннями.

16.Відповідно до ст.. 11 цього Закону провести перерахунок пенсій адвокатам, яким вони були призначені до набрання чинності цим Законом.