Пропозиції робочої групи З`їзду адвокатів УкраїниЗміни та доповнення до Закону України від 19 грудня 1992 року №2887-Х11 „Про адвокатуру”

1.Саттю 1 викласти в новій редакції :„ Стаття 1. Адвокатура України , її завдання та принципи діяльності.

Адвокатура України є професійним об”єднанням адвокатів на засадах обов”язкового членства, яке діє на основі принципів законності, незалежності, корпоративності, самоврядування, гуманізму та демократизму.

Як складова правової системи , адвокатура є правозахисним інститутом покликаним, згідно з Конституцією України забезпечувати право на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах, установах і організаціях у захисті прав і свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, надавати їм іншу правову допомогу.

2.Доповнити статтю 3 частиною другою слідую чого змісту :„Держава створює належні умови діяльності адвокатури, забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності, залучає представницькі органи адвокатури до підготовки законопроектів з питань захисту прав фізичних та юридичних осіб , діяльності адвокатури.”3. Статтю 2 „Адвокат” доповнити частиною 2 наступного змісту „ З набуттям статусу адвоката особа одночасно набуває членства у Всеукраїнській асоціації адвокатів.

Відповідно частину 2 вважати частиною третьою.4.Статтю 4 викласти в слідуючій редакціїСтаття 4. Організаційні форми діяльності адвокатуриАдвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють відповідно до цього Закону та статутів адвокатських об'єднань.Адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. Реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у Міністерстві юстиції України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Адвокатські об'єднання письмово повідомляють місцеві органи влади про свою реєстрацію, а адвокати - про одержання свідоцтва на право займатися адвокатською діяльністю.Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських об'єднань, структура, штати, функції, порядок витрачання коштів, права та обов'язки керівних органів, порядок їх обрання та інші питання, що належать до їх діяльності, регулюються статутом відповідного об'єднання та цим Законом.Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адвокатські об'єднання є юридичними особами. Адвокати та адвокатські об'єднання відкривають розрахункові рахунки в банках на території України, а у встановленому чинним законодавством порядку - і в іноземних банках, мають печатку і штамп із своїм найменуванням.

5.Статтю 6 викласти в наступній редакції:Стаття 6. Професійні права адвоката

1. При здійсненні адвокатської діяльності адвокат має право:

1) самостійно обирати форму та місце здійснення адвокатської діяльності;

2) обирати спеціалізацію;

3) представляти і захищати права та інтереси клієнтів у відносинах із судовими органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами;

4) збирати та надавати докази у справах, які знаходяться у проваджені адвоката .

5) запитувати будь-які відомості чи документи, або їх копії від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, інших юридичних осіб та безоплатно отримувати такі відомості чи документи у термін, що не перевищує 10 діб з моменту отримання відповідного запиту адресатом;

6) заявляти клопотання та відводи;

7) висловлювати у судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового розгляду;

8) безперешкодно ознайомлюватися з необхідними для надання правової допомоги документами і матеріалами в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, об’єднаннях громадян та інших юридичних особах і робити копії з цих документів та матеріалів;

9) знайомитись з судовою практикою та практикою органів, що вирішують спори у позасудовому порядку, зокрема рішеннями, вироками, ухвалами та постановами, які набрали законної сили;

10) отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань;

11) у справах, в яких адвокат бере участь, посвідчувати копії документів, крім тих, що вимагають обов’язкового нотаріального посвідчення відповідно до закону;

12) на підставі постанови чи ухвали про допуск захисника до участі у справі мати конфіденційне побачення з підозрюваним, обвинуваченим до першого допиту, а після першого допиту – без обмеження їх кількості та тривалості у вільний від проведення слідчих дій час;

13) мати побачення із засудженим чи особою, до якої застосовано примусові заходи медичного чи виховного характеру, з особами, затриманими за адміністративні правопорушення , особою, яка утримується в приймальниках-розподільниках, особою, яка примусово утримується в інших закладах та установах;

14) ознайомлюватися з матеріалами, якими обґрунтовується затримання чи обрання запобіжного заходу або пред’явлення обвинувачення, а після закінчення досудового розслідування – з усіма матеріалами справи, робити з них виписки і копії та подавати на них зауваження;

15) брати участь у слідчих діях, що проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого, а у слідчих діях, які проводяться за їхнім клопотанням чи клопотанням самого адвоката, – за дозволом особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора; при проведенні слідчих дій ставити питання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення слідчої дії, які заносяться до протоколу;

16) брати участь у судових засіданнях, при цьому ставити питання підсудному, потерпілому, свідку, експерту, спеціалісту, цивільному позивачу і цивільному відповідачу, третій особі, представнику та іншим учасникам судового засідання, брати участь у дослідженні інших доказів;

17) застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат надає правову допомогу, фіксації слідчих, судових та інших процесуальних дій, в яких адвокат бере участь, за умови дотримання при цьому державної або іншої охоронюваної законом таємниці;

18) проводити опитування осіб, яким відомі будь-які обставини, що стосуються справи, правову допомогу в якій адвокат надає; складати протоколи опитування, огляду;

19) доповідати клопотання, звернення та скарги на прийомі у посадових осіб і одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання та скарги;

20) бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

21) знайомитися з протоколом судового засідання і технічним записом судового процесу, подавати на них зауваження;

22) знати про принесені на судові рішення у справі апеляції, касаційні подання прокурора і касаційні скарги, подавати на них заперечення;

23) брати участь у судових засіданнях, у тому числі при апеляційному чи касаційному розгляді справи;

24) збирати відомості про факти, що можуть використовуватися як докази у справі, в тому числі у встановленому законом порядку запитувати і одержувати документи чи їх копії від громадян та юридичних осіб, знайомитися на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян із необхідними документами, крім тих, таємниця яких охороняється законом;

25) одержувати копії процесуальних документів та отримувати письмові повідомлення в передбачених законом випадках;

26) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність особи, що провадить дізнання, слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, суду;

27) на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законами України;

28) приймати на роботу спеціалістів та інших працівників;

29) виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2. Адвокат має право брати участь у діяльності органів адвокатського самоврядування, обирати та бути обраним на будь-яку посаду в цих органах.

6.Статті 9 та 10 викласти в новій редакції:Стаття 9. Адвокатська таємниця1. Адвокати, помічники адвоката, працівники адвокатських утворень зобов’язані зберігати адвокатську таємницю, не використовувати її у своїх особистих інтересах та інтересах третіх осіб.

2. Адвокатською таємницею є:

1) інформація про клієнта та третіх осіб, що стала відома адвокату у зв’язку зі здійсненням адвокатської діяльності;

2) факт звернення клієнта до адвоката або адвокатського утворення;

3) суть доручення чи питання, з яким клієнт звертався до адвоката (адвокатського утворення), суть консультацій, порад, роз’яснень, наданих адвокатом (адвокатським утворенням), складені документи правового характеру, всі матеріали, що складають адвокатське досьє, інформація, яка зберігається на електронних носіях, та будь-які документи і відомості, одержані адвокатом при здійсненні адвокатської діяльності;

4) зміст договору про надання правової допомоги;

5) документи, передані адвокату клієнтом;

6) інші відомості, пов’язані з наданням адвокатом правової допомоги.

3. Адвокатська таємниця не обмежена у часі.Стаття 10. Гарантії адвокатської діяльності

Професійні права,честь і гідність адвоката охороняються законом. Забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність. вимагання від адвоката ,його помічників, посадових осіб і технічних працівників адвокатських об”єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю, з цих питань вони не можуть бути допитані як свідки. Зокрема, але не виключно , гарантіями адвокатської діяльності є :

1) забезпечення рівних прав адвоката з усіма іншими учасниками судового процесу;

2) обов’язок органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, інших юридичних осіб безоплатно надавати адвокату відомості та документи у термін, що не перевищує 10 діб з моменту отримання відповідного адвокатського запиту;

3) кримінальна справа проти адвоката може бути порушена тільки за постановою Генерального прокурора України, його заступників, прокурорів Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя;

Адвокат не може бути затриманий за підозрою у вчиненні злочину, а також підданий приводу чи примусово доставлений у будь-який державний орган в порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення. Адвокат, затриманий за підозрою у вчиненні злочину чи адміністративного правопорушення, стягнення за яке накладється у судовому порядку, повинен бути негайно звільнений після з”ясування його особи.

4) проведення оперативно-розшукових заходів щодо адвоката (в тому числі в житлових і службових приміщеннях, що використовуються для здійснення адвокатської діяльності) за постановою голови апеляційного суду, а слідчих дій щодо адвоката виключно в присутності представника РРА;

5) присутність представника РРА при затриманні адвоката або вирішенні питання про застосування до нього запобіжного заходу є обов”язковою;

6) проведення обшуку адвоката або приміщення, що використовується для здійснення адвокатської діяльності, виключно за постановою голови апеляційного суду та за обов’язковою присутністю представника РРА;

7) встановлення спеціальної підслідності кримінальних справ щодо адвокатів.

2. Забороняється:

1) будь-яке втручання в адвокатську діяльність та перешкоджання її здійсненню;

2) розголошення адвокатської таємниці при проведенні обшуку адвоката та приміщення, що використовується для здійснення адвокатської діяльності, огляду або виїмці;

3) здійснення моніторингу та зняття інформації з інформаційних систем та засобів зв’язку адвокатів (адвокатських об”єднань), перехоплювати та копіювати кореспонденцію адвоката (адвокатського об”єднання), а також використовувати спеціальні засоби стеження та збору інформації про адвоката під час здійснення ним адвокатської діяльності;

4) вимагати від адвоката пред’явлення договору про надання правової допомоги для підтвердження повноважень на участь у справі;

5) вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, посадових осіб та інших працівників адвокатського утворення розголошення відомостей, що становлять адвокатську таємницю;

6) допит адвоката в якості свідка щодо відомостей, які становлять адвокатську таємницю;

8) внесення подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесення окремої ухвали суду (постанови судді) щодо правової позиції адвоката у справі;

9) притягнення адвоката до кримінальної, адміністративної, цивільної, матеріальної та іншої відповідальності, або погроза її застосування у зв'язку зі здійсненням адвокатської діяльності;

10) примушення до конфіденційного співробітництва з органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство.

7. частину третю статті 11 викласти в новій редакціїПризначення і виплата адвокату та його помічнику допомоги і пенсій по державному соціальному страхуванню провадяться відповідно цього Закону .8. доповнити статтю 11 частиною четвертою наступного змісту:Пенсії адвокатам призначаються у розмірі 80 відсотків від доходу, на який відповідно до законодавства нараховувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. За кожний повний рік адвокатської діяльності понад стаж, визначений частиною другою цієї статті, пенсія збільшується на один відсоток розміру доходу, але не може бути більше 90 відсотків розміру доходу, на який відповідно до законодавства нараховувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.”

9. Частину другу статті 12 викласти в новій редакції:

Порядок призначення адвоката для захисту від обвинувачення визначається кримінально-процесуальним законодавством України. Гонорар адвоката, який здійснює захист за призначенням, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України. Мінімальний розмір гонорару адвоката, який оплачується за рахунок Державного бюджету, за один день не може бути меншим 1/3 розміру мінімальної заробітної плати.. У випадках, визначених законом, коли адвокат надає правову допомогу фізичним особам безоплатно, гонорар адвокату повинен бути виплачений за рахунок коштів Державного бюджету , в розмірі, який не може бути меншим 1/3 розміру мінімальної заробітної плати.10.Статті 13 та 14 Закону викласти в новій редакції :Стаття 13. Органи самоврядування адвокатуриЗ метою забезпечення діяльності адвокатури в України створюються і діють всеукраїнське, регіональні, місцеві адвокатські об”єднання (асоціації), їх вищими органами є : з”їзд адвокатів України та обрана ним Національна рада адвокатури, регіональні збори ( конференції) адвокатів та обрані ними колегіальні органи самоврядування - ради адвокатів.

Всі адвокати мають рівні права обирати та бути обраними до органів адвокатського самоврядування.

Об”єднання(асоціації) адвокатів є юридичними особами за законодавством України.

Регіональні об”єднання(асоціації) адвокатів є самоврядними професійними організаціями, які об”єднують всіх адвокатів регіону (області, АМ Крим, м.Київ та Севастопіль) і створюються за рішенням регіональних зборів (конференцій) адвокатів.

Постійно діючими органами регіональних адвокатських об”єднань (асоціацій) є регіональні ради адвокатів, кількісний та персональний склад і умови праці яких визначаються зборами (конференцією) адвокатів.

На регіональні ради адвокатів прокладаються функції представницького органу адвокатського самоврядування регіону.

Для координації діяльності ради, за рішенням зборів, із складу членів ради може бути створена президія у складі голови та його заступників.

Регіональні адвокатські об”єднання (асоціації) утримаються за рахунок членських внесків адвокатів.

Загальнодержавне професійне об”єднання „Всеукраїнська асоціація адвокатів” є юридичною особою за законодавством України та засновується у відповідності до закону України „Про адвокатуру” , Закону України регіональним адвокатськими об”єднаннями.

Постійно діючим органом Всеукраїнської асоціації адвокатів є Національна Рада адвокатури України, на яку покладені функції представницького органу адвокатури в період між з”їздами адвокатів.

Національна Рада адвокатури України формується шляхом делегування по 1 представнику від рад регіональних об”єднань адвокатів (голова Ради або його заступник), а також з голови та трьох його заступників, обраних на З”їзді.

Для координації діяльності Національної Ради адвокатури України створюється президія Ради, у складі голови та заступників.

Всеукраїнська асоціація адвокатів утримується за рахунок членських внесків засновників- регіональних адвокатських об”єднань.

Повноваження регіональних Рад та Національної Ради адвокатури визначаються статутами відповідних об”єднань в межах , передбачених Законом України „Про адвокатуру”.

До компетенції зборів( конференцій) регіональних об”єднань відносяться наступні питання:

1) затвердження установчих документів регіонального об”єднання, змін та доповнень до них,

2) затвердження регламенту зборів адвокатів регіону;

3)обрання складу РРА, Голови РРА та його заступників, прийняття рішень про дострокове припинення їх повноважень;

4) обрання делегатів на З’їзд адвокатів України;

5) визначення розміру та порядку внеску на утримання органів адвокатського самоврядування, з урахуванням положень, встановлених цим Законом;

6) затвердження кошторису РРА;

7) затвердження звіту РРА;

8) розгляд будь-яких інших питань, пов’язаних із адвокатським самоврядуванням регіону.

Збори(конференція) повноважні, якщо на них присутні не менше половини адвокатів регіону.

Рішення зборів адвокатів регіону приймаються простою більшістю голосів адвокатів, що беруть участь у зборах.

Рішення зборів адвокатів регіону з питань, передбачених пунктами 1,5 частини четвертої цієї статті, приймається двома третинами адвокатів, що беруть участь у зборах. Рішення зборів є обов”язковим для виконання всіма адвокатами регіону.

До повноважень Регіональної ради адвокатів відносяться:

1) представництво та захист інтересів адвокатів-членів регіонального об”єднання адвокатів з питань професійної діяльності

2)організація надання правової допомоги, що надається громадянам України безоплатно та організація надання правової допомоги адвокатами за призначенням;

3) прийняття рішення про видачу Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;

4) прийняття рішення про зупинення, поновлення, припинення та анулювання дії Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;

5) прийняття рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності;

6) скликання зборів адвокатів регіону, формування їх порядку денного.

7) підвищення професійного рівня адвокатів регіону;

8) виконання інших доручень органів адвокатського самоврядування.

До повноважень Національної ради адвокатів України відносяться :

1) представництво інтересів адвокатів та їх регіональних об”єднань у відносинах з органами влади та управління з питань організації діяльності адвокатури , гарантій адвокатської діяльності , інших питаннях, визначених Конституцією України, іншими нормативними актами.

2)скликання та організація проведення З’їзду адвокатів України;

4) визначення норм представництва РОА на З’їзді адвокатів України;

5) затвердження Положення про ЄРАУ ;

6) затвердження Порядку складання та Програми кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

7) затвердження форм Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката, ордера, офіційної довідки та витягу з ЄРАУ;

8) забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України ;

9) розгляд скарг на рішення РРА.До компетенції президій регіональних рад адвокатів, Національної ради адвокатів відноситься:

1) вирішення поточних питань з діяльності об”єднання, технічне забезпечення діяльності ради;

2) формування порядку денного засідань ради, організація засідань;

3) ведення документації, в тому числі податкової та статистичної звітності;

Голова Ради та його заступники обираються зборами( конференцією) адвокатів регіону строком на 3 роки . Голова Ради забезпечує виконання рішень колегіального органу об”єднання, в межах компетенції, визначеної статутом об”єднання, представляє юридичну особу в органах державної влади та управління , а також перед іншими установами та організаціями , розпоряджається коштами і майном об”єднання, в порядку, встановленому статутом відповідного об”єднання.Стаття 14. З”їзд адвокатів України

До виключної компетенції З’їзду адвокатів України належить:

1) обрання голови Національної Ради адвокатури та його заступників, а також прийняття рішення про дострокове припинення їхніх повноважень;

2) обрання членів Вищої Ради юстиції України;

3) обрання членів Ревізійної комісії НРАУ;

4) затвердження Правил адвокатської етики;

5) прийняття Регламенту З’їзду адвокатів України;

6) вирішення інших питань з діяльності адвокатури.

Рішення З’їзду адвокатів України приймаються простою більшістю голосів делегатів, присутніх на З’їзді та є обов”язковими для всіх адвокатів України.11. Статті 16 та 17 викласти в наступній редакції:Стаття 16. Дисциплінарна відповідальність адвокатаЗа порушення вимог цього Закону, інших актів законодавства України, що регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України рішенням регіональної РРА до адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:попередження;

зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;

анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено в судовому порядку.

Питання про дисциплінарну відповідальність адвоката - члена адвокатського об'єднання регулюється також статутом відповідного об'єднання.Стаття 17. Припинення адвокатської діяльностіАдвокатська діяльність може бути припинена рішенням регіональної РРА а видане свідоцтво анульоване у випадках:засудження адвоката за вчинення злочину - після набрання вироком законної сили;

обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним;

втрати громадянства України;

грубого порушення вимог цього Закону та інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України.12.Статтю19 Закону викласти в наступній редакції.

Стаття 19. Джерела утримання органів самоврядування адвокатури.Органи самоврядування адвокатури України утримуються за рахунок вступних та щорічних внесків адвокатів. Розмір щорічного членського внеску адвоката на утримання органів адвокатського самоврядування не може бути меншим встановленої в Україні мінімальної заробітної плати. Порядок сплати внесків визначається рішенням зборів (конференцій) регіонального об”єднання адвокатів.

Органи самоврядування адвокатури можуть отримувати кошти з інших джерел, не заборонених законом.